Autoritats ambientals

Llistat d'autoritats ambientals

Les autoritats públiques queden definides a l'article 2 del Decret 97/2010 com a organismes consultius i entitats de dret públic que siguin dependents o estiguin vinculades a aquesta, així com aquelles persones físiques o jurídiques que assumeixin responsabilitats públiques, exerceixin funcions públiques o prestin serveis públics relacionats amb el medi ambient sota l'autoritat d'aquelles.
 
Igualment, tindran la consideració d'autoritats públiques, als efectes del que disposa el present Decret, les corporacions de dret públic i altres persones físiques o jurídiques quan exerceixin a la Comunitat Valenciana, d'acord amb la legislació vigent, funcions públiques, inclosos notaris i registradors de la propietat, mercantils i de béns mobles.

Queden exclosos, als efectes del que disposa el present Decret, del concepte d'autoritats públiques les entitats, òrgans o institucions quan actuïn en l'exercici de funcions legislatives o judicials.

S'entendrà també per autoritats públiques, als efectes del que preveu el present Decret i en els termes en què s'expressi el pertinent instrument de col.laboració en matèria d'accés a la informació ambiental i de participació pública en medi ambient que amb aquesta finalitat fora formalitzat amb la Generalitat, a:

  • a) Els ajuntaments i diputacions provincials i les entitats de dret públic que siguin dependents o estiguin vinculades a aquests ens territorials.
  • b) Els òrgans de l'administració General de l'Estat implantats territorialment a la Comunitat Valenciana.
  • c) Aquelles persones físiques o jurídiques que assumeixin responsabilitats públiques, exerceixin funcions públiques o prestin serveis públics relacionats amb el medi ambient sota l'autoritat de les entitats assenyalades en les lletres a) i b) anteriors.

El CIDAM inclou un listat de les autoritats ambientals que tenen competències en matèria de medi ambient a nivell de la Comunitat Valenciana.