Autoritzacions de Costes

Autoritzacions de Costes

Concepte Tràmit Sol·licitud Taxa
Autorització de costes en zones de servituds de protecció Informació del tràmit al PROP PDF de la sol·licitud  

 

Autoritzacions

És necessària autorització administrativa, prèvia i expressa, en matèria de costes per a realitzar (arts. 49, 50, 27, DT 14a del Reglament i resta de normativa de costes):

a) Nous usos (diferents de plantar o cultivar), obres, instal·lacions o edificacions en servitud de protecció

b) Realitzar les obres que excedisquen de les de reparació, millora, modernització, consolidació i/o suposen canvis d'ús, així com les que suposen augment de volum, alçària i/o superfície, en les construccions, instal·lacions i edificacions existents que siguen concordes amb la vigent normativa de costes, com ara: salines, dessaladores, restaurants (afectats per protecció però no per trànsit)….

Això, tant si resulten afectades per les servituds de trànsit i protecció com, únicament, per protecció.


Per a l'execució d'aquest tipus d'obres caldrà ajustar-se al que resulte de la tramitació del corresponent expedient d'autorització.


Quan resulten afectades també per trànsit, l'informe de l'Administració de l'Estat en la tramitació de les autoritzacions, a més de preceptiu és vinculant, quan s'emet en sentit negatiu. S'entén que davall aquest supòsit no haurien de ser autoritzades les obres que suposen un menyscabament addicional a l'estat actual d'aquesta servitud (art. 50.3 del Reglament).


Llevat d'alguns canvis d'ús que es consideren autoritzables, la realització d'aquest tipus d'obres està prohibida en construccions o instal·lacions no concordes amb la vigent normativa de costes, com ara: habitatges, instal·lacions hoteleres… (DT 14a del Reglament General de Costes i resta de normativa de costes).


En els annexos al model de declaració responsable figura més informació relacionada amb les obres que es poden realitzar i les que estan prohibides en construccions, instal·lacions i edificacions existents que resulten afectades per la servitud de trànsit i/o la de protecció.


La competència per a interpretar i aplicar la normativa de costes en servitud de protecció, així com determinar el sentit i l'abast de les obres que es poden realitzar en les construccions, edificacions i instal·lacions existents que resulten afectades per aquesta servitud, l'exerceix l'Administració autonòmica. Açò sense perjudici de la vinculació de l'informe de l'Administració de l'Estat quan resulten afectades també per la servitud de trànsit.


Té a la seua disposició, tant en aquesta pàgina web com en la seu del Servei de Costes, models normalitzats de declaracions responsables i de sol·licituds d'autorització. Utilitze'ls.


En cas de dubte contacte amb el Servei de Costes de la Generalitat Valenciana serviciodecostas@gva.es