Declaracions responsables de Costes

Declaracions responsables de Costes

Concepte Tràmit Declaració Responsable Taxa
Declaracions responsables per a realitzar obres en construccions, edificacions o instal·lacions existents en costes Información del trámite en el PROP PDF de la solicitud  

 

Una declaració responsable és un document que, quant als seus efectes i conseqüències es pot entendre equiparable a un títol administratiu i, per tant, habilita qui la presenta, dins del termini i en la forma corresponent, per a realitzar un cert tipus d'obres en construccions, instal·lacions i edificacions existents, sempre que es complisquen els requisits establits per la normativa de costes i l'administrativa aplicable (art.71.bis.1 de de la LRJAP i PAC, art. 6.1 del Decret 165/2010, del Consell, art. 27 i DT 15a.1 del Reglament General de Costes).


Per mitjà de la presentació d'una declaració responsable, en una construcció, instal·lació o edificació existent, construïda legalment o degudament legalitzada es podran realitzar les següents obres (DT 4a de la Llei de Costes, l'art. 27, la DT 14a i la DT 15a del Reglament General de Costes):

a) De xicoteta reparació que únicament suposen canvi d'elements accessoris i les que exigisca la higiene, l'ornament i la conservació. Quan la construcció o edificació resulte afectada per les servituds de trànsit i/o per la resta de la de protecció.

b) De reparació, millora, modernització i consolidació. Quan la construcció, instal·lació o edificació resulte afectada per les servituds de trànsit i/o per la resta de la de protecció, amb la de trànsit garantida, o únicament per la servitud de protecció.

En cap cas podran excedir de les de reparació, millora, modernització i consolidació, ni suposar canvis d'ús, augment de volum, alçària i/o superfície.


Quan per qualsevol causa, inclús l'execució de les pròpies obres, es produïsca una disminució del volum total o parcial de l'edificació, instal·lació o construcció existent, aquest volum es perdrà i no es podrà tornar a restituir, per la qual cosa podrà ocasionar-ne la pèrdua total o parcial.


En els annexos al model de declaració responsable figura més informació relacionada amb les obres que es poden realitzar i les que estan prohibides en construccions, instal·lacions i edificacions existents que resulten afectades per la servitud de trànsit i/o la de protecció.


La competència per a interpretar i aplicar la normativa de costes en servitud de protecció, així com determinar el sentit i l'abast de les obres que es poden realitzar en les construccions, edificacions i instal·lacions existents que resulten afectades per aquesta servitud, l'exerceix l'Administració Autonòmica. Açò sense perjudici de la vinculació de l'informe de l'Administració de l'Estat quan resulten afectades també per la servitud de trànsit.

En cas de dubte contactar amb el Servici de Costas de la Generalidat Valenciana. serviciodecostas@gva.es


Té a la seua disposició, tant en aquesta pàgina web com en la seu del Servei de Costes, models normalitzats de declaracions responsables i de sol·licituds d'autorització. Utilitze'ls.


Ja que les declaracions responsables es presenten davall l'exclusiva responsabilitat de la persona interessada, i ateses les greus conseqüències que l'execució d'obres que excedisquen o no s'ajusten a la normativa de costes podria ocasionar tant per a ella mateixa com per a la construcció, instal·lació o edificació corresponent. En cas de dubte contacte amb el Servei de Costes de la Generalitat Valenciana abans de presentar-les.