T'interessa

Seguretat i normes de comportament - Instruccions en cas d'accident o anormalitat

Seguretat i normes de comportament - Instruccions en cas d'accident o anormalitat

Instruccions per al cas de produir-se un accident o una anormalitat tant en el transport de viatgers com en el transport escolar i de menors.

  • Incident o anormalitat que suposa una avaria mecànica, punxada o rebentada de neumàtic o d'un altre tipus semblant.
Per al cas d'un transport de viatgers en general, fins i tot jubilats o alumnes, si l'incident es pot resoldre pel mateix conductor, els viatgers procuraran no descendir del vehicle, i en el cas que ho feren, hauran de romandre fora de la calçada i allunyats del lloc on el conductor es trobe resolent la incidència a fi d'evitar-los possibles riscos, i atendran sempre les indicacions del conductor.  
En el cas que no es puga resoldre l'avaria pel conductor i s'haja de transbordar els viatgers a un altre autobús, es procedirà a realitzar aquesta operació amb l'ordre oportú seguint les instruccions del conductor que facilitarà als viatgers el seu equipatge, sense que els viatgers penetren en el compartiment d'equipatges.  
En el vehicle que substituïsca l'avariat ocuparan, en la mesura que es puga, el mateix seient que ocupaven en l'avariat.  
Per al cas d'un transport d'escolars o de menors l'actuació serà semblant a l'anterior, però amb la intervenció de l'acompanyant que prendrà al seu càrrec el manteniment de l'ordre seguint les instruccions del conductor.
  • Bloqueig de portes i evacuació per finestres de socors o eixides d'evacuació.
En un transport de viatgers en general es procedirà a l'evacuació per les finestres de socors per mitjà del trencament dels vidres de seguretat, amb el martell trencavidres de què anirà dotat el vehicle.
  Els viatgers seguiran en tot moment les instruccions del conductor fins a la total evacuació del vehicle.
  En el cas que el vehicle estiga dotat d'eixides d'evacuació, aquestes eixides seran de tipus lliscant o projectables per a poder ser utilitzades, atés que les eixides amb frontisses no es poden utilitzar per a evacuació.
  En un transport d'escolars o de menors l'actuació serà semblant, però tindrà la col·laboració de l'acompanyant, i bé el conductor o l'acompanyant serà el primer a eixir per la finestra de socors a fi d'arreplegar els escolars que hagen quedat en l'interior del vehicle i ajudar-los a eixir per la finestra de socors.
  No és aconsellable, en aquest cas, la utilització d'eixides d'evacuació si no és que hi haja altres persones adultes que ajuden a l'evacuació.
  En el cas que es necessite ajuda es procedirà a contactar bé amb la base de l'autobús o bé per telèfon mòbil amb qualsevol dels tres Centres d'Emergències de Protecció Civil, per mitjà de la utilització del número 112.
  • Incendi de motor o d'altres parts del vehicle i evacuació, bé per portes d'accés, portes de socors, finestres de socors o eixides d'evacuació.
En un transport de viatgers en general, en primer lloc, s'haurà d'intentar sufocar l'incendi amb els sistemes d'extinció existents a bord del vehicle i, en el cas que no siga possible, es procedirà a sol·licitar ajuda bé per mitjà de ràdio amb la base del vehicle bé per mitjà de telèfon mòbil, perquè se sol·licite auxili al telèfon 112 de Protecció Civil.
  Per al cas que es necessite desallotjar els viatgers del vehicle s'utilitzaran totes les portes d'accés i de socors disponibles i, en cas de no poder-se utilitzar aquestes, es realitzarà l'evacuació bé per les finestres de socors, per mitjà del trencament del vidre de seguretat amb el martell trencavidres, bé per les eixides d'evacuació.
  Els viatgers atendran, en tot moment, les indicacions del conductor.
  En un transport d'escolars o ocasional de menors es procedirà de la mateixa manera, però en aquest cas es procedirà a atendre també les instruccions de l'acompanyant que actuarà, en tot cas, a les ordres del conductor.
  • Xoc frontal, lateral o abast i evacuació.
En un transport de viatgers en general en el cas que el conductor no haja quedat ferit o inconscient, es procedirà a l'evacuació del vehicle seguint les seues instruccions bé per portes d'accés o auxili bé per finestres de socors, per mitjà de trencament dels vidres de seguretat amb el martell trencavidres o per les eixides d'evacuació.
  No obstant això, el primer que procedirà fer és sol·licitar auxili per ràdio o per telèfon mòbil contactant amb la base de l'autobús o amb el telèfon 112 de Protecció Civil.
  Per a les operacions d'evacuació se seguiran sempre les instruccions del conductor.
  En el cas que el conductor es trobara ferit o inconscient, es procedirà a evacuar el vehicle, amb l'ordre oportú, pels accessos disponibles i més adequats a l'efecte, per la resta dels viatgers.
  En el cas que hi haguera algun ferit es procedirà al seu rescat per mitjà del personal de bombers, guàrdia civil o policia seguint les instruccions del personal sanitari, i es procurarà mentrestant la seua immobilització en evitació de no empitjorar les ferides.
  En el cas d'un transport escolar s'actuarà de la mateixa manera, però amb la col·laboració de l'acompanyant, si no està ferit o inconscient, tenint en compte que aquest sempre haurà d'actuar a les ordres del conductor.
  Si s'haguera produït un incendi, es procedirà a sufocar-lo amb els sistemes d'extinció existents a bord del vehicle.
  • Bolcada parcial o total del vehicle i evacuació.
En el cas d'un transport de viatgers en general, es procedirà a sol·licitar auxili per mitjà de comunicació a la base de l'autobús o al telèfon 112 de Protecció Civil i, si el conductor no ha quedat ferit o inconscient, es procedirà a l'evacuació del vehicle seguint les seues instruccions, per les eixides normals o de socors que es troben practicables a aquest efecte.
  En cas d'haver produït un incendi, es procedirà a sufocar aquest utilitzant els sistemes d'extinció existents a bord de l'autobús.
  En el cas que el conductor es trobara ferit o inconscient, es procedirà a evacuar l'autobús, amb l'ordre oportú, per les eixides disponibles i més adequades, per la resta dels viatgers.
  En el cas que hi haguera algun ferit, es procedirà al seu rescat per mitjà del personal de bombers, guàrdia civil o policia seguint les instruccions del personal sanitari, i es procurarà mentrestant la seua immobilització a fi de no empitjorar les seues ferides.
  En el cas d'un transport escolar, s'actuarà de la mateixa manera, però amb la col·laboració de l'acompanyant, si no està ferit o inconscient, i tenint en compte que aquest sempre haurà d'actuar a les ordres del conductor.
  • Caiguda l'aigua i evacuació.
Tant en el cas d'un transport de viatgers en general com d'escolars, es procedirà a l'evacuació de l'autobús pels punts disponibles i adequats sempre que el vehicle no es trobe totalment submergit.
  Se seguiran sempre les instruccions del conductor, a qui donarà suport l'acompanyant seguint aquestes instruccions.
  En primer lloc, i si és possible, se sol·licitarà auxili bé per ràdio bé per telèfon mòbil a Protecció Civil número 112.
  En el cas que el vehicle haja quedat totalment submergit es procedirà a efectuar l'evacuació pels punts adequats i disponibles i una vegada la pressió interior i exterior de l'aigua quede igualada.
  • En el cas que un viatger es faça mal i quede ferit o bé es pose malalt.
En el cas que es tracte d'un transport de viatgers o d'escolars, i un viatger es faça mal i quede ferit, s'utilitzarà la farmaciola que a l'efecte existeix en l'autobús; si és un escolar, l'atendrà l'acompanyant.
  En el cas que un viatger o escolar es pose malalt de repent, se sol·licitarà auxili al telèfon 112 de Protecció Civil o bé se'l traslladarà amb urgència a un centre mèdic, tractant-se d'un escolar serà atés sempre per l'acompanyant.