T'interessa

Seguretat i normes de comportament - Seguretat

Seguretat i normes de comportament - Seguretat

La Generalitat, assumint l'obligació que li atribueix el seu Estatut d'Autonomia de garantir la seguretat dels ciutadans, protegint-los amb mitjans eficaços, considera de la màxima importància aconseguir la major qualitat en el transport escolar i de menors, la qual cosa té el seu reflex principal en una sèrie de normes dirigides a exigir uns estàndards molt elevats de seguretat i a l'establiment d'unes normes d'actuació dirigides a controlar i corregir la seua inobservança.

La Ponència Tècnica sobre Seguretat en el Transport.

Com a grup de treball en què participen tant entitats públiques com privades. La ponència tècnica de seguretat en el transport arreplega les iniciatives i consells dels components integrats en aquesta, a fi d'arribar a les conclusions oportunes per a aconseguir la màxima seguretat en el transport de viatgers en general i de l'escolar i de menors en particular. Els objectius de la ponència són:
 • Promoure les millores de les condicions del transport escolar i de menors, especialment en matèria de seguretat. 
 • Elaboració de programes d'actuació en matèria de seguretat.
 • La difusió entre les associacions, persones i col·lectius interessats, de les normes sobre el funcionament d'aquesta classe de transport.
 • Mantindre un sistema d'informació permanent i actualitzat sobre dades d'accidentabilitat en el transport escolar i de menors, així com qualsevol altres matèries que es consideren d'interés.

Contingut del programa per a la millora de la Seguretat en el Transport Escolar i de Menors.

El programa de millora de la Seguretat en el Transport Escolar i de Menors s'estructura en tres àrees d'actuació:

 • Prevenció i informació:
Aquesta àrea comprén actuacions a desenrotllar en els centres d'ensenyament públics i privats en els següents aspectes:
 • Informació als representants de les associacions de pares d'alumnes i als professors sobre seguretat en el transport escolar, per mitjà de conferències i exposició d'audiovisuals.
 • Exposició als alumnes dels components de la seguretat en el transport escolar, utilitzant dissenys gràfics i audiovisuals.
 • Realització, amb els alumnes, de simulacres d'evacuació d'autobusos.
 • Edició d'un fullet sobre recomanacions de seguretat per al transport escolar, així com l'elaboració d'una pàgina web de la Direcció General de Transports i Logística, en aquesta matèria.
 • Control i inspecció:
En aquesta part, els Serveis d'Inspecció de la Direcció General de Transports i Logística, desenrotllen una constant activitat amb les actuacions següents:
 • Programes anuals d'inspecció: actuacions en ruta, en els col·legis, amb seguiment mensual dels resultats, incloent-se al començament de cada curs escolar les corresponents campanyes específiques d'inspecció, amb una coordinació d'actuacions amb la Guàrdia Civil de Trànsit, Policies Locals o si és procedent Policia Autonòmica.

 • La legislació en vigor en matèria de transport escolar i de menors preveu en matèria infractora, que la realització d'un transport escolar amb defectes greus en matèria de seguretat, comporta actuacions cautelars (segellament i immobilització) en cas d'infraccions molt greus. Les instruccions donades a les forces de vigilància del transport en carretera són que, com a regla general i sempre que no supose un perill per a la seguretat viària, quan es detecte que un vehicle realitza transport escolar o de menors, amb greus defectes tècnics o incompliment greu dels temps de conducció o descans, es procedisca a la immediata paralització del vehicle.