Juntes arbitrals - Presentació

Juntes arbitrals - Presentació

QUÈ SÓN LES JUNTES ARBITRALS DE TRANSPORTS (*JAT)

 

 

 

1.- Que és una Junta Arbitral de Transports.

Són òrgans creats per la Llei per a resoldre les controvèrsies de caràcter mercantil sorgides en el compliment dels contractes de transports terrestres, tant de mercaderies com de persones.


2.- Qui pot acudir.

- Professionals en les seues relacions mercantils amb altres professionals.

- Consumidors i usuaris de serveis d'empreses de transport.


3.- Que temes poden plantejar-se.

- Controvèrsies en el compliment dels contractes de transport, tals com a impagaments pels serveis realitzats, reclamacions per danys o pèrdua de la mercaderia, paralitzacions, indemnitzacions per retard etc.

- Les Juntes Arbitrals atendran al dipòsit i, si escau, alienació de mercaderies, en situacions excepcionals i extraordinàries.

- La funció de consulta a petició de l'Administració o de les persones que justifiquen un interès legítim.


4.- Puc anar als jutjats o he d'acudir a les Juntes Arbitrals?

Encara que l'arbitratge és una institució que s'assenta en la voluntarietat de les parts, la Llei d'Ordenació dels Transports Terrestres (*LOTT), imposa una presumpció a favor de les Juntes Arbitrals de Transports, sempre que cap de les parts haja manifestat *espresamente a l'altra la seua voluntat en contra, abans del moment en què s'inicie, o haguera d'haver-se iniciat, la realització del transport o activitat contractada.


5.- Sobre la quantia.

La presumpció de submissió a les Juntes Arbitrals aquesta limitada a 15.000€. euros. Les reclamacions que superen aquesta quantitat hauran de dirigir-se als Jutjats, llevat que ambdues parts acorden la seua tramitació per la Junta.


6.- La presentació haurà de ser telemàtica.

Necessàriament ha de realitzar-se de forma telemàtica, podent iniciar-ho des de l'enllaç que s'indica en cadascun dels procediments previstos.


8.- Que és un laudo.

És la decisió presa per la Junta Arbitral després d'escoltarr a les parts en la vista oral. El seu compliment és obligatori.


9.- Exigències.

La llei ho configura com un procediment senzill on no és necessària la presència d'advocats o procuradors, (cas de fer-ho hauran de notificar-ho), i gratuït.


10.- On presentar la reclamació.

La reclamació podrà presentar-se, a elecció del demandant, davant la Junta Arbitral de Transport de la Província d'origen o destinació del transport o la del lloc de celebració del contracte.