T'interessa

Juntes arbitrals - Normativa aplicable

Juntes arbitrals - Normativa aplicable

Bloc 1.- Normativa Bàsica

 

Aquesta Llei estableix les disposicions generals sobre l'arbitratge, així com els requisits i efectes del conveni arbitral, la regulació de la figura de l'àrbitre, les seues competències, les seues actuacions, i finalment el laudo com la forma de terminació del procediment.

 

  • LOTT, Llei d'Ordenació dels Transports Terrestres (Llei 16/1987 de 30 de Juny).

Aquesta Llei crea la Juntes de Transport i defineix el marc de la seua competència. Vegen-se els articles 37 i següents.

 

  • ROOT, Reial decret 1211/90 del 28 de Setembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Ordenació dels Transports Terrestres.

Desenvolupa la Llei anterior. Els articles 6 i següents detallen les seues funcions, els criteris de competència territorial, la composició i les regles bàsiques del procediment.

 

 

Bloc 2.- La contratació dels transports terrestres

 

  • Llei 15/2009, d'11 de novembre, del contracte de transport terrestre de mercaderies.

Aquesta llei conté els drets i obligacions dels qui intervenen en el transport nacional.

 

  • (CMR) Contracte de Transport Internacional de Mercaderies per carretera. Conveni del 19 de Maig de 1956 al que és va adherir Espanya.

Aquest Conveni defineix i regula el transport Internacional.

 

  • Orden FOM/1882/2012, d'1 d'agost, per la qual s'aproven les condicions generals de contractació dels transports de mercaderies per carretera.

 

 

Bloc 3.- Normativa autonòmica

 

  • Decret 60/2023, de 21 d’abril, del Consell, pel qual s’estableix la composició i normes de funcionament de les juntes arbitrals de transports de la Comunitat Valenciana.

Implanta les Juntes Arbitrals del transport a la Comunitat Valenciana, fixant una Junta Arbitral per província: Alacant, Castelló i València. L'article 3º estableix els criteris de composició.

 

  • Ordre de 12 de juny de 1991, de la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports, per la qual s'estableix el procediment a seguir en l'actuació de les juntes arbitrals del transport.

Regula amb caràcter general el procediment a seguir.