Juntes arbitrals - Informació dels procediments

Juntes arbitrals - Informació dels procediments

Concepte Tràmit
Resolució de Controversies  
TECE - Sol·licitud de reclamació a la junta arbitral de transports (1) Informació del trámit al PROP
Tràmit complementari de lliurament de documentació  
TECE -  Lliurament de documentació  a la junta arbitral de transports (2) Informació del trámit al PROP
Dipòsit i alineació de mercaderies  
TECG - Sol·licitud de dipòsit de mercaderies a la junta arbitral de transports (3) Informació del trámit al PROP

 

NOTES

 

(1) Amb la reclamació a la Junta Arbitral s'inicia l'obertura d'un nou expedient.

 

(2) El tràmit complementari té com a objecte facilitar el lliurament d'escrits, sol·licituds i lliurament de documentació a expedients ja oberts.
- Aquest procediment està reservat a qui són part d'un expedient ja obert.
- Poden dirigir qualsevol escrit relacionat amb l'expedient com a sol·licituds de representació, de reconvenció, de presentació de proves, de suspensió, requeriments, certificats..., entre altres.

 

(3) El tràmit de depòsit i alienació de mercaderies queda singularitzat com un procediment excepcional:

     - Aquest procediment haurà de ser utilitzat només per als casos en els quals se sol·licite el depòsit i alienació de la mercaderia.

     - Haurà d'iniciar-se amb els continguts i documentació exigida en l'Ordre FOM/3386/2010, de 20 de desembre, per la qual s'estableixen normes per a la realització per les Juntes Arbitrals del Transport de funcions de depòsit i alienació de mercaderies.