Procediment d'autorització. Grups A i B

Procediment d'autorització. Grups A i B

La construcció, muntatge, explotació, modificació substancial i trasllat d'aquelles instal•lacions en què es desenrotllen alguna de les activitats incloses dins dels grups a i B del Catàleg d'Activitats Potencialment Contaminants de l'Atmosfera (CAPCA) previst en l'annex IV de la Llei 34/2007, o norma que la modifique o la substituïsca, hauran de disposar de la corresponent Autorització d'Emissions a l'Atmosfera. La dita autorització inclourà els focus d'emissió de totes les activitats potencialment contaminants que es desenrotllen en la instal•lació.

Per a sol•licitar la corresponent autorització s'hauria de presentar:

 1. Sol•licitud d'autorització:

 2. Projecte bàsic d'emissions a l'atmosfera:

    2.1. Memòria tècnica:

      El contingut mínim de la memòria del projecte bàsic d'emissions a l'atmosfera:

a) Antecedents

b) Objecte

c) Dades generals de la instal•lació:

 • Titular
 • Emplaçament
 • Descripció de la instal•lació que incloga un esquema del procés productiu

d) Contaminació atmosfèrica originada per la instal•lació.

 • Descripció de les fonts que originen contaminants inclosos en Annex I de la Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera.
 • Identificació de les activitats potencialment contaminants de l'atmosfera (APCA) desenrotllades en la instal•lació i descripció de les mateixes.
 • Identificació i descripció dels focus d'emissió associats a cada una de les APCA, especificant la maquinaria i procés que origina la contaminació, característiques del punt d'emissió a l'atmosfera i els equips correctors per a reduir les emissions a l'atmosfera.
 • Esquema de traçabilitat dels gasos emesos des dels equips productors fins als punts d'emissió.
 • Descripció dels sistemes correctors i pla de manteniment dels mateixos.
 • Descripció dels sistemes d'autocontrol duts a terme per a comprovar el funcionament correcte dels sistemes de prevenció i control de la contaminació atmosfèrica, a fi de garantir que es compleixen els valors límit d'emissió i periodicitat dels mateixos
 • En cas de veure's afectat pel Reial Decret 117/2003, i estar inscrita en el preceptiu registre, s'haurà d'indicar la data i òrgan de l'administració a què se li va remetre l'últim pla de gestió de dissolvents presentat. Si la instal•lació no es troba inscrita en el registre, s'haurà d'adjuntar la documentació requerida per a això.
 • Si és procedent descripció de les mesures adoptades a fi de reduir la contaminació a llarga distància o transfronterera.
 • Descripció de les mesures relatives a les condicions d'explotació en situacions diferents de les normals que puguen afectar el medi ambient, com la posada en marxa, fugues, fallades de funcionament, parades temporals o tancament definitiu.

e) Plans:

 • Localització de la instal•lació
 • De planta, on es localitzen els focus d'emissió identificats
 • Alçat de la instal•lació on es puguen observar les altures dels focus (amb tantes seccions com faça falta).

 2.2. Fitxes de contaminació atmosfèrica:

2.2.1. Fitxa de la instal•lació:

2.2.2. Fitxa d'Activitat: (una per a cada una de les activitats potencialment contaminants que es desenrotllen en la instal•lació, descrites en la fitxa d'instal•lació)

2.2.3. Fitxa de focus: (una per a cada un dels focus de cada una de les activitats potencialment contaminants que es desenrotllen en la instal•lació)

2.2.4 Fitxa d'emissions difuses: (incloses les de compostos orgànics volàtils si n'hi ha).