Organismes

Llicència ambiental

Llicència ambiental

Queden sotmesos a la Llicència ambiental la construcció, el muntatge, l'explotació, el trasllat o la modificació substancial d'instal·lacions en què s'exercisquen activitats, de titularitat pública o privada, no sotmeses a autorització ambiental integrada que tinguen un impacte ambiental moderat.

Objectius

Articular totes les competències locals implicades en la intervenció de les autoritats locals: l'informe urbanístic previ, l'informe dels ajuntaments sobre els aspectes ambientals que siguen de la seua competència i la llicència municipal d'activitats qualificades, al deixar fora de perill, després de l'autorització ambiental integrada, la resolució definitiva de l'autoritat municipal.

Fins

  • Valorar els possibles efectes d'estes instal·lacions sobre la salut humana i el medi ambient i establir les condicions mediambientals necessàries per a la prevenció i reducció de la contaminació en origen.
  • Crear un procediment que incloga un informe ambiental vinculant per a l'ajuntament que ha de concedir la llicència.

Competència

L'òrgan competent per a la tramitació i l'atorgament de la llicència serà l'ajuntament en el territori del qual s'haja d'ubicar la instal·lació o activitat.

Les instal·lacions que disposen de Llicència ambiental es poden consultar en este registre:

Tràmit administratiu