Organismes

Definició

Definició

Els llots de depuració consisteixen en una mescla d'aigua i sòlids separada de l'aigua residual, com a resultat de processos naturals o artificials, generats de tota mena d'estacions de depuració d'aigües residuals domèstiques o urbanes i fosses sèptiques (EDAR), i en altres estacions depuradores d'aigües residuals que tracten aigües de composició similar, principalment dels sectors industrials agroalimentaris (EDARI) referits en l'annex III de la Directiva 91/271/CEE del Consell de 21 de maig de 1991 sobre el tractament de les aigües residuals urbanes.

Aquests llots són residus orgànics extremadament líquid (més d'un 95% d'aigua) i de composició variable (matèria orgànica, compostos inorgànics, metalls i diferents microorganismes) determinada per les característiques dels abocaments o efluents depurats i pel tractament que experimenten.

Les EDAR i EDARI estan afectades pel règim de la producció de residus regulat en el títol III de la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular, per la qual cosa els titulars de la seua explotació ostenten la condició jurídica de «productor de residus» conforme a la definició donada en el seu article 2.ab). En atenció a tal condició els productors de llots de depuració estan obligats a assegurar el tractament adequat dels llots que generen a conseqüència de l'activitat de depuració d'aigües residuals, bé perquè realitzen el tractament per si mateixos (per a això hauran de disposar de la preceptiva autorització de tractament), bé perquè li ho encarreguen a gestors autoritzats, tot això conforme al que estableix l'article 20 de la Llei.