Organismes

Tractament

Tractament

Les orientacions sobre la gestió dels llots de depuració han de realitzar-se respectant els principis de la política de residus relatius a la protecció de la salut humana i el medi ambient (article 7 de la Llei 7/2022) i aplicant la jerarquia de residus (article 8) en les opcions de gestió, prioritzant la prevenció sobre el reciclatge, altres tipus de valorització inclosa l'energètica i quedant en últim lloc el depòsit en abocador.

Tant el Pla Nacional Integrat de Residus (PNIR 2008-2015) com el Pla Estatal Marco de Gestió de Residus (PEMAR 2016-2022) han recollit orientacions sobre la seua gestió. D'acord amb tals orientacions, els llots de depuració poden ser sotmesos a operacions preliminars (com ara processos de deshidratació) i a tractaments intermedis (com a digestió anaeròbia, compostatge, estabilització aeròbia, etc.) Una vegada tractats, i en funció de la seua caracterització, els llots podran ser sotmesos a diferents operacions de tractament que asseguren un destí final adequat, a saber:

D'acord amb el que es disposa en el Reial decret 1310/1990 i en l'Ordre AAA/1072/2013, són susceptible de ser utilitzats en el sector agrari els llots de depuració generats en les estacions depuradores d'aigües residuals urbanes (EDAR), en les fosses sèptiques i en altres estacions depuradores d'aigües residuals que tracten aigües de composició similar procedents dels sectors industrials agroalimentaris (EDARI), identificats amb els següents codis de la Llista Europea de Residus:

 • 02 02 04, Llots del tractament in situ d'efluents (de la indústria de la preparació i elaboració de carn, peix i altres aliments d'origen animal).
 • 02 03 05, Llots del tractament in situ d'efluents (de la indústria de la preparació i elaboració de fruites, hortalisses, cereals, olis comestibles, cacau, café, te i tabac; producció de conserves; producció de llevat i extracte de llevat, preparació i fermentació de melasses).
 • 02 04 03, Llots del tractament in situ d'efluents (de la indústria de l'elaboració de sucre).
 • 02 05 02, Llots del tractament in situ d'efluents (de la indústria de productes lactis).
 • 02 06 03, Llots del tractament in situ d'efluents (de la indústria de fleca i pastisseria).
 • 02 07 05, Llots del tractament in situ d'efluents (de la producció de begudes alcohòliques i no alcohòliques, excepte café, te i cacau).
 • 19 08 05, Llots del tractament d'aigües residuals urbanes.
 • 20 03 04, Llots de fosses sèptiques.

Referent a això haurà de tindre's en consideració l'Ordre 22/2017, de 3 d'agost, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es regula la utilització dels llots de depuració en el sector agrari de la Comunitat Valenciana, que estableix les operacions de tractament al fet que hauran de ser sotmesos els llots de depuració generats en estacions EDAR o EDARI per a la seua aplicació en sòl agrícola; concretament:

 • Compostatge, ja siga en piles, trinxeres, canals, túnels o reactors.
 • Digestió anaeròbia termòfila, mesòfila o a temperatura ambiental.
 • Estabilització aeròbia, tant en depòsits independents dissenyats a tal fi en la línia de fangs d'una EDAR o EDARI (digestió aeròbia) o mitjançant el tractament conjunt amb l'aigua en processos de fangs biològics mitjançant ventilació prolongada.
 • Assecat tèrmic, en el qual s'aconseguisca un contingut en matèria seca superior al 70%