Organismes

Obligacions d'informació

Obligacions d'informació

L'Ordre AAA/1072/2013, de 7 de juny, sobre utilització de llots de depuració en el sector agrari estableix la informació que les instal·lacions depuradores d'aigües residuals urbanes o assimilables, les instal·lacions de tractament de llots i els gestors que realitzen l'aplicació agrícola del llots de depuració tractats han de subministrar obligatòriament a les respectives comunitats autònomes i que aquestes, a la vegada, han de reportar al Registre Nacional de Llots adscrit al ministeri competent en matèria de medi ambiente.

A l'objecte de facilitar als interessats el compliment de les seues obligacions de subministrament d'aquesta informació, el Ministeri competent en matèria de medi ambient ha normalitzat els formularis electrònics corresponents al annexe I i annexe IV d'aquesta Ordre i elaborat les instruccions per omplir-los.

La informació relativa a la Comunitat Valenciana haurà de ser remesa pels operadors obligats a la seua presentació al compte de correu electrònic lodosdepuracion@gva.es del òrgan competent en matèria de residus de la Generalitat Valenciana, especificant com assumpte de l'enviament "Llots de depuració_Annexe I_Any_Nom de l'entitat remitent" o "Llots de depuració_Annexe IV_Any_Nom de l'entitat remitent" segons corresponga.