Estratègia de Transició Justa de la Comunitat Valenciana

Estratègia de Transició Justa de la Comunitat Valenciana

L'Estratègia Valenciana de Transició Justa (d'ara en avant, EVTJ), és l'instrument d'àmbit autonòmic dirigit a la identificació i adopció de mesures que garantisquen un tractament equitatiu i solidari per a col·lectius vulnerables, treballadors, sectors econòmics i territoris en la transició cap a una economia baixa en emissions de gasos d'efecte d'hivernacle. 

Atesa la Llei 6/2022, de 5 de desembre, del Canvi Climàtic i Transició Ecològica de la Comunitat Valenciana, la EVTJ tindrà com a contingut mínim; la identificació de col·lectius, sectors econòmics i territoris potencialment vulnerables al procés de transició a una economia baixa en carboni; l'anàlisi de les oportunitats de creació d'activitat econòmica i ocupació vinculades a la transició; polítiques industrials, de recerca i desenvolupament, de promoció d'activitat econòmica i d'ocupació i formació ocupacional per a la transició justa; els instruments per al seguiment del mercat de treball en el marc de la transició; i el marc d'elaboració dels Convenis de Transició Justa. 

La Direcció General del Canvi Climàtic, ha elaborat un primer estudi en el qual té per objectiu establir una primera base documental per a l'elaboració i el desenvolupament de la EVTJ. Aquest informe ha comptat amb la participació dels principals actors implicats en aspectes fonamentals implicats en la EVTJ (Indústria, ocupació, formació organitzacions sindicals, etc). És per tant que la tramitació d'aquesta estratègia parteix d'un bon diagnòstic previ en el qual s'ha aplicat una metodologia ad hoc per a recollir de manera efectiva els diferents punts de vista i implicacions dels principals actors.

DIAGNÒSTIC DE L'ESTRATÈGIA DE TRANSICIÓ JUSTA DE LA COMUNITAT VALENCIANA.

PRINCIPALS RESULTATS DE L'ESTUDI:

  • Identificació dels principals sectors econòmics més sensibles o amb un nivell alt d'adaptació a la transició ecològica.

  • Els sectors més sensibles a la transició ecològica. Nivell relatiu d'especialització de l'economia valenciana en cada sector i pes relatiu del sector en l'ocupació total. Any 2022

  • Sectors de la transició ecològica amb alt nivell d'adaptació. Nivell relatiu d'especialització de l'economia valenciana en cada sector i pes relatiu del sector en l'ocupació total. Any 2022.


 

  • Àrees territorials més sensibles a la transició ecològica. Pes relatiu de l'ocupació en sectors vulnerables a la transició sobre l'ocupació total del territori i volum absolut de persones ocupades en sectors vulnerables a la transició. Any 2022.

  • Àrees territorials amb nivell alt d'adaptació a la transició ecològica. Ocupació directa en termes absoluts i en termes relatius en sectors “claus” per a la transició ecològica. Any 2022.