Adhesió EAR

Adhesió EAR

Pla de compromisos per a l'acció
Procediment per a l'adhesió a l'EAR

Els principals instruments dels quals es dota l'EAR per al seu desenvolupament són l'adhesió i els compromisos per a l'acció.
L'adhesió a l'EAR és la fórmula mitjançant la qual una entitat manifesta estar d'acord amb els objectius i línies d'acció de la Guia d'acció per a l'educació ambiental per al seu sector i es compromet a treballar per aconseguir-los.
Poden sol·licitar l'adhesió a l'EAR totes aquelles entitats amb seu en la Comunitat Valenciana que així ho desitgen i els objectius, activitats i accions de les quals estiguen alineats amb els de l'EAR.
Els passos per a fer-ho són els següents:

1. L'entitat sol·licita la seua adhesió a l'EAR, per a això necessita el formulari que està disponible en la web del CEACV. Aquesta disposa d'un apartat sobre l'EAR que allotja els documents d'adhesió per a la seua descàrrega.

  • Formulari de sol·licitud d'adhesió: s'hi recullen les principals dades de l'entitat i aquesta declara el seu coneixement de l'EAR, que està d'acord amb els seus plantejaments i objectius i, sobretot, que com a entitat realitza o pretén realitzar programes o accions d'EA i que es compromet a realitzar-les en el marc de l'EAR per a la seua implementació.
  • Les sol·licituds d'adhesió s'enviaran a l'adreça electrònica del CEACV, (ceacv@gva.es).
  • A partir de la recepció, s'estableix un termini de 30 dies com a màxim per a donar contestació a la sol·licitud d'adhesió.
  • S'inclourà l'entitat en la base de dades d'entitats adherides a l'EAR. Aquesta base de dades serà gestionada directament pel CEACV.

2. Juntament amb la sol·licitud d'adhesió a l'EAR, és indispensable presentar compromisos al Pla de compromisos per a l'acció. Aquests s'hauran d'enviar alhora que la sol·licitud d'adhesió. Per a la seua redacció existeix un format de fitxa que està descarregable en la web del CEACV. Cada entitat podrà presentar tants compromisos com considere adequat. Només s'admetran els programes o accions que s'estiguen realitzant l'any en curs, o sobre les quals es puga certificar que es realitzaran durant aquest. Per al cas que es presenten en l'últim trimestre de l'any, caldrà certificar que almenys es realitzaran en el primer semestre del següent any.

  • Fitxes de compromisos per a l'acció. S'hi recullen les principals dades de les accions, activitats o programes que cada entitat presenta perquè formen part del pla d'acció EAR.
  • Una vegada valorats pel CEACV els compromisos presentats per l'entitat, aquesta rebrà per mitjà del correu electrònic una notificació que els seus compromisos s'incorporen al Pla i rebrà un logo que distingirà aqueixes accions, activitats o programes, com a part de l'EAR.
  • El logo solament podrà utilitzar-se per a distingir les accions, activitats o programes presentats i acceptats com a part del Pla de compromisos per a l'acció de l'EAR. L'entitat no podrà utilitzar aqueix distintiu per a altres accions, activitats o programes que no formen part del Pla de compromisos, encara que siguen realitzades per la mateixa entitat. Si les accions, activitats o programes deixen de formar part del Pla de compromisos o l'entitat deixa de ser entitat adherida a l'EAR, no podrà utilitzar-se aquesta imatge com a distintiva.
  • El Pla de compromisos per a l'acció de l'EAR es revisarà anualment. Per a això, les entitats adherides rebran un qüestionari en línia per a la seua revisió i actualització.
  • L'entitat que proposa els compromisos estarà obligada a informar el CEACV quan el compromís proposat es finalitze, deixe de realitzar-se o no vaja a tindre continuïtat.
  • Anualment se celebrarà una trobada d'entitats adherides a l'EAR per a fer un seguiment del Pla de compromisos per a l'acció, entre altres coses.

3. L'adhesió a l'EAR només serà necessària fer-la una única vegada i no requerirà renovació.

4. Aquella entitat que per qualsevol raó desitge deixar de mostrar el seu suport públic a l'EAR podrà sol·licitar la seua baixa en la base de dades d'entitats adherides a l'EAR. Per a això, només haurà d'enviar un correu electrònic a l'adreça electrònica del CEACV, (ceacv@gva.es), sol·licitant-ho.

5. La base de dades d'entitats adherides serà gestionada pel CEACV i es dissenyarà en funció de les necessitats i disponibilitat de recursos. D'aquesta base de dades s'elaborarà una llista d'entitats amb la informació següent: número de registre, entitat i compromisos presentats a l'EAR, que es publicarà en format PDF i estarà penjada en l'apartat de l'EAR de la web del CEACV.

6. L'adhesió a l'EAR suposa participar en un projecte comú de millora i impuls de l'EA en la Comunitat Valenciana, recolzat pel treball de moltes persones i entitats.

 

Listado documentos