Introducció

El Centre d'Educació Ambiental de la Comunitat Valenciana té implantat un Sistema de Gestió Ambiental (SGA) des de l'any 2002. Aquest sistema compleix els requisits del Reglament Comunitari de Ecogestión i Ecoauditoría (EMAS) i de la norma UNE-EN-ISO 14001, havent superat de manera anual les auditories de seguiment i renovació a les quals ha sigut sotmés.

 

El Sistema de Gestió Ambiental és una eina a través de la qual el CEACV compleix amb els comportaments ambientals que ha de tindre una instal·lació per a ser responsable amb el seu entorn i tractar de ser més sostenible.

El Sistema de Gestió Ambiental del CEACV assegura:

• El coneixement i avaluació dels impactes ambientals generats pel propi Centre.
• L'ús sostenible dels recursos naturals en les activitats que es desenvolupen en l'equipament.
• L'estalvi i l'eficiència en l'ús de l'energia i la promoció de les energies renovables.
• La prevenció i reducció de la generació de residus, i la correcta gestió d'aquells que es produeixen.
• El control dels abocaments generats en les pròpies instal·lacions.
• El control i reducció de les emissions, especialment les de CO₂.
• El foment de la biodiversitat.
• La millora contínua de la gestió ambiental del Centre, tractant d'anar més enllà de les seues pròpies activitats i instal·lacions.
• La comunicació del SGA a totes les persones usuàries del Centre respecte a la necessària millora ambiental general.


El SGA és, a més, per al CEACV una excel·lent eina educativa perquè permet mostrar de manera sistematitzada i exemplaritzant les accions de millora ambiental que es realitzen en totes les seues àrees d'activitat.

Si desitja més informació sobre el SGA del CEACV o formular qualsevol suggeriment de millora pots fer-ho per correu electrònic (ceacv@gva.es).

 

Diptic informatiu