Drets del sol·licitant

Drets del sol·licitant

Per fer efectius el dret a un medi ambient adequat per al desenvolupament de la persona i el deure de conservar-lo, tots podran exercir els següents drets en les seves relacions amb les autoritats públiques, d'acord amb el que preveu aquesta Llei i amb el que estableix l'  :


En relació amb l'accés a la informació, segons la
Llei 27/2006, de 18 de juliol:
 

  • Accedir a la informació ambiental que estigui en poder de les autoritats públiques o en el d'altres subjectes en nom seu, sense que per a això estiguin obligats a declarar un interès determinat, sigui quina sigui la seva nacionalitat, domicili o seu.
  • A ser informats dels drets que li atorga aquesta Llei ia ser assessorats per al seu correcte exercici.
  • A ser assistits en la seva recerca d'informació.
  • A rebre la informació que sol • liciten en els terminis màxims establerts a l'article 10.
  • A rebre la informació ambiental sol.licitada en la forma o format elegits, en els termes previstos en l'article 11.
  • A conèixer els motius pels quals no se'ls facilita la informació, totalment o parcialment, i també aquells pels quals no se'ls facilita aquesta informació en la forma o format demanats.
  • A conèixer el llistat de les taxes i preus que, si escau, siguin exigibles per a la recepció de la informació sol.licitada, així com les circumstàncies en què es pot exigir o dispensar el pagament.