Vegetació

Vegetació


    Erica multiflora

Juniperus oxycedrus

    Arbutus unedo

Teucrium buxifolium

      Erinacea anthyllis

Myrtus communis

   Ulex parviflorus 

   Euphorbia segetalis

   Quercus ilex rotundifolia 

  En termes generals, la vegetació existent actualment al Paisatge Protegit del Puigcampana i el Ponotx és el resultat de segles d'acció antròpica provocada per  l'apofitament de llenyes, el carboneig, el pasturatge, l'agricultura i els successius incendis forestals succeïts a la zona. S'ha englobat la vegetació actual en els grups següents per a facilitar-ne la descripció; matolls i pinars, carrascars i vegetació d'ombria, vegetació de penyals i parets, vegetació de pedregars i penyalars i vegetació de barrancs, cultius i medis antròpics.

  La major part de la vegetació actual del paisatge protegit correspon a matolls o matolls amb pinar. En general, es tracta de matolls diversos formats per taques entremesclades amb coscollar, romerals i pastiu. Hi podem trobar com espècies arbustives predominants; el coscoll (Quercus coccifera), el llentiscle (Pistacia lentiscus), la gatosa (Ulex parviflorus), el romer (Rosmarinus officinalis), l'estepa blanca (Cistus albidus), el càdec (Juniperus oxicedrus), el bruc d'hivern (Erica multiflora), o l'espinal  o arçot (Rhamnus lycioides lycioides), entre altres.

  Entre les espècies llenyoses de menys port, destaca la gran diversitat existent entre les labiades, com el trencapedres ( Teucrium buxifolium ),  el rabet de gat o te blanc ( Sideritis leucantha ), o el timó (Thymus vulgaris) , les  lleguminoses, com la ginestera (Coronilla juncea) o la cornel·la (Dorycnium hirsutumi cistàcies, com el r omer mascle (Cistus clussi), el greuter  ( Helianthemum cinereum ), o l'estepeta (Fumana ericoides). La presència o no de Pinus halepensis determina la diferència entre pinars i matolls des d'un punt de vista paisatgístic, forestal i d'hàbitat faunístic, pero no així botànic. Florísticament, la presència de pins no es tradueix en un canvi substancial a les comunitats del sotabosc, respecte a les dels matolls, i queden afavorides en tot cas les espècies menys heliòfiles sota l'ombra dels pins. Així dons, tant la presència d'un pinar madur, com l'exposició en ombría fa que aquest matollar s'enriquisca amb determindes espècies com l'arbocer (Arbutus unedo) o el lligabosc (Lonicera implexa). A les zonas de menys influència oceànica aquests matolls solen presentar elements més típicament continentals com l'argilaga (Genista scorpius), o l'espígol (Lavandula latifolia) i desapareixen espècies mes termòfiles como la corona de frare (Globularia alypum). A les zones més aclarides de matolls apareixen llestonars dominats per Brachypodium retusum, acompanyats generalment d'herbes anuals o llenyoses de xicotet port. aquestes formaciones apareixen en els clars dels matolls, pinars desbrossats i antics cultius abandonats, presentant sovint una gran diversitat taxonòmica.

  Menció a part mereixen els matolls i salviars de muntanya que apareixen a les parts mes elevades del Puigcampana i residualment al Ponotx. Es tracta de formacions molt exposades en què apareixen característicament el coixí de pastor ( Erinacea anthyllis ), la sàlvia de Mariola ( Salvia blancoana subsp. mariolensis ),el matapoll (Daphne oleoides), entre altres. Aquests  matolls sols se circumscriuen a les cotes més elevades amb exposició nord, i apareixen prop dels cims amb solana del Puigcampana i el Ponotx espècies termòfiles com les argilagues (Ulex parviflorus) i la bufalaga (Thymelaea tartonraira subsp. valentina).

  Els coscollars presents al paisatge protegit pràcticament han desaparegut i, per tant, la vegetació ancestral. Els seus reductes se cenyeixen a les àrees d'ombría dels cims del Puigcampana i el Ponotx, on les condicions d'accés probablement limitaren l'activitat del carboneig. Per tant, es tracta de coscollars diversos, enriquits amb elements de flora caducifolia relíctica associada a les ombries d'altitud i en una disposició menys densa del que cabria esperar en un coscollar típic. La espècie arbòria dominant en aquests ambients és la coscolla (Quercus ilex rotundifolia), acompanyada del fleix valencià (Fraxinus ornus), com també de peus dispersos d'auró (Acer granatensis), de moixera (Sorbus aria), i d'un únic teix conegut (Taxus baccata). Hi trobem espècies arbustives característiques de les ombries com  la pomerola (Amelanchier ovalis) o l'espinal (Crataegus monogyna) i lianoides com l'hedra (Hedera helix) o el lligabosc (Lonicera implexa). La disposició oberta d'aquestes formacions facilita que apareguen elements arbustius i herbacis dels matolls i salviars de muntanya, com el coixí de pastor (Erinacea anthyllis) o la sàlvia de Mariola (Salvia blancoana subsp. mariolensis). És especialment interesant assenyalar la presència en aquesta zona de la boixerola (Arctostaphyllos uva-ursi).

  Als penyals en solana i en l'estatge termomediterrani es presenten espècies com; el te de roca ( Chiliadenus glutinosus ), el trencapedres ( Hypericum ericoides ) , esperons de roca ( Chaenorhinum origanifolium subsp. crassifolium )  o el poliol amarg de roca ( Teucrium buxifolium subsp. hifacense ). Aquestes comunitats amb freqüència colonitzen també àrees rocoses en disposició horitzontal. Per la seua part, les zones de penyals en ombria mantenen una característica comunitat descrita per l'alianÇa Jasionion foliosae, en la qual apareixen espècies com  la trencapedres (Jasione foliosa) , la bracera de penya ( Centaurea mariolensis ), la vídua ( Scabiosa saxatilis ),  l'herba de llunetes (Biscutella montana), la llentilleta (Hippocrepis valentina) o la corona de rei (Saxifraga longifolia). Freqüentment podem trobar també als tallats la presència de la savines (Juniperus phoenicea).

  Els pedregars mantenen un tipus de vegetació particular, on es frecuent trobar els conillets rojos (Scrophularia tanacetifolia), la favera borda (Centranthus ruber), el llistó (Brachypodium retusum), o l'hedra (Hedera hélix). A més a més en aquest tipus d'ambient apareix un estrany endemisme, recientment descrit, el ferulago (Ferulago ternatifolia) i un endemisme exclusivament valencià el gallet de runar (Linaria depauperata subsp. depauperata). Alguns pedregars en ombria, no contrastant això son colonitzats per algunes espècies arbòries i arbustives propies de les ombries, como la pomerola (Amelanchier ovalis), el fleix valencià (Fraxinus ornus), o la moixera (Sorbus aria).

  La vegetació de rambles i barrancs es troba per lo general poc desenvolupada, trobant cayars (Arundo donax)  i esbarzerars (Rubus ulmifolius) dispersos, junt a algunes zones de baladre (Nerium oleander) i jonqueres (Juncus sp). Així mateix apareixen altres espècies com la murta (Myrtus communis) o la mata mosquera (Inula viscosa).

  Per últim, la vegetació de cultius, i en general d'aquelles zonas associades a medis antròpics estan dominats per espècies amb preferències nitròfiles. En general trobem en els bancals espècies com la ravenissa blanca (Diplotaxis erucoides), la lletrera de camp (Euphorbia segetalis), l'ungla de gat (Calendula arvensis), l'herba cana (Euphorbia segetalis), la rosella (Papaver rhoeas), el ravanell (Diplotaxis erucoides), o l'herba pudenta (Chenopodium vulvaria), etc…, i prop dels camins l'albellatge (Hyparrhenia hirta), la nugavella (Piptatherum miliaceum), l'herbeta de fletxes (Hordeum murinum), la corretjola (Convolvulus althaeoides), o la bracera (Centaurea aspera), entre altres.