T'interessa

Exàmens - Informació general

Exàmens - Informació general

Òrgans competents

Els exàmens seran organitzats pels òrgans competents per a l'expedició de les autoritzacions de transport públic discrecional de viatgers i mercaderies per carretera en el territori de què es tracte.

 

Terminis

La convocatòria d'exàmens, que es publicarà en el butlletí oficial corresponent, haurà d'efectuar-se, almenys, amb un mes d'antelació a la realització del primer exercici, i s'obrirà un termini d'inscripció no inferior a 15 dies.
Hauran de convocar-se exàmens almenys sis vegades a l'any, i l'òrgan competent podrà publicar una vegada a l'any totes les convocatòries referides a este, i indicar els terminis d'inscripció corresponents a cada convocatòria. En un termini no superior a 6 mesos comptadors des de la finalització del curs.
 

Lloc

Els aspirants a l'obtenció de la qualificació inicial podran concórrer a les proves que es convoquen i realitzen pels òrgans competents, amb independència del seu lloc de residència habitual o del lloc en el qual hagueren realitzat el curs preceptiu.