T'interessa

Exàmens - Inscripció a les proves

Exàmens - Inscripció a les proves

Les sol·licituds relatives a obtenció del certificat de competència professional per a l'exercici de les activitats de transport de mercaderies i de viatgers per carretera es presentaran exclusivament de forma telemàtica

 

Per a poder realitzar la presentació electrònica, la persona sol·licitant o el seu representant hauran de disposar de firma electrònica, per mitjà del certificat reconegut per a la ciutadania emés per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica, https://www.accv.es, del DNI electrònic, o qualsevol altre admés per la seu electrònica de la Generalitat. (Article Segon, punt 3, de la Resolució de 17 de setembre de 2018. DOGV 26/09/2018).

 

IMPORTANT: NO s'ha de realitzar prèviament el pagament de la taxa, ja que aquest està integrat dins del procediment d'inscripció telemàtica.

- - -

 

NOTES INFORMATIVES.-

1.- TERMINI D'INSCRIPCIÓ PERMANENTMENT OBERT.

2.- NO S'ESTABLEIX TERMINI MÀXIM DE NOTIFICACIÓ DES DE LA INSCRIPCIÓ. El TERMINI MÍNIM DE CINC DIES fixat per a notificar l'admissió o exclusió del sol·licitant a la pròxima prova convocada és un TERMINI MÍNIM D'ANTELACIÓ respecte a la data de celebració de la prova.

3.- REQUISITS DEL SOL·LICITANT:  A partir de l'1 de gener de 2020 d'acord amb el punt 4 de l'Annex II del RD 70/2019, de 15 de febrer (BOE 20/02/2019):

«4. Requisitos para concurrir al examen.
4.1 En aplicación de lo dispuesto en el artículo 8.1 del Reglamento (CE) 1071/2009, únicamente podrán concurrir al examen las personas que acrediten hallarse previamente en posesión de alguno de los siguientes títulos de formación:
Título de Bachiller o equivalente.
Título de Técnico, acreditativo de haber superado las enseñanzas de una formación profesional de grado medio, sea cual fuere la profesión a que se encuentre referido.
Título de Técnico Superior, acreditativo de haber superado las enseñanzas de una formación profesional de grado superior, sea cual fuere la profesión a que se encuentre referido.
Cualquier título acreditativo de haber superado unas enseñanzas universitarias de grado o postgrado.
4.2 Se aplicarán idénticas reglas a las establecidas en el artículo 8.2 del Reglamento (CE) 1071/2009 para determinar la Comunidad Autónoma en que el aspirante a la obtención del certificado deberá examinarse.»

 

- - -

 

Concepte Tràmit
Competència professional per al transport  
TECE - Examen de competència professional per a l'exercici dels activitats de transport de mercaderies i de viatgers per carretera Informació del tràmit al web del PROP
TECE - Esmena de sol·licitud d'accés a l'examen de COMPETÈNCIA PROFESSIONAL per a l'exercici de les activitats de transport de mercaderies i viatgers per carretera. Información del trámite en el PROP