T'interessa

Exàmens - Consultes sobre l'última convocatòria d'exàmen

Exàmens - Consultes sobre l'última convocatòria d'exàmen

Amb data 12 de decembre de 2023 s'ha publicat Resolució del Tribunal per la qual s'exposen els llistats definitius d'aprovats i no aprovats en les proves celebrades el 25 de novembre de 2023.

De conformitat amb el que disposen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, contra l'esmentada resolució, que no posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se recurs d'alçada davant del Director General Transports i Logística, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà a la data de la resolució. Tot això sense perjuí de la interposició de qualsevol altre recurs que s'estime convenient.

 

 

Exàmens - Consultes sobre l'última convocatòria d'exàmen