T'interessa

Exàmens - Consultes sobre l'última convocatòria

Exàmens - Consultes sobre l'última convocatòria

Amb data 15 d’abril de 2024 s'ha publicat Resolució del Tribunal per la qual s'exposen els llistats definitius d'aprovats i no aprovats en les proves celebrades el 23 de març de 2024.

De conformitat amb el que disposen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, contra l'esmentada resolució, que no posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se recurs d'alçada davant del Director General de Transports i Logística, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà a la data de la resolució. Tot això sense perjudici de la interposició de qualsevol altre recurs que s'estime convenient.

NOTA IMPORTANT

Els certificats  definitius d'aprovat s'enviaran a la CARPETA CIUTADANA prèvia recepció del corresponent justificant d'haver realitzat el pagament de la taxa  (codi: I04 per un import de 2,08 euros). AQUEST PAGAMENT HAURÀ DE REALITZAR-SE UNA VEGADA PUBLICATS ELS RESULTATS DEFINITIUS DE LA CONVOCATORIA
 

L'adreça de correu electrònic a la qual cal remetre l'acreditació del pagament és: examenes_taxi@gva.es

 

Examenes - Iframe - consulta sobre la ultima convocatoria