T'interessa

Exàmens - Consultes sobre l'última convocatòria

Exàmens - Consultes sobre l'última convocatòria

Amb data 4 de juliol de 2024 s'ha publicat Resolució del Tribunal per la qual s'exposa el llistat provisional d'admesos i no admesos a les proves a celebrar el 28 de setembre de 2024.

D'acord amb el que es preveu en l'article Cinqué de la Resolució de 12 de decembre de 2023, de la Direcció General de Transport i Logística, per la qual es convoquen les proves per a l'obtenció del certificat de competència professional per a la prestació del servei de taxi en les àrees de prestació conjunta de la Comunitat Valenciana per a l'any 2024 (DOGV de 18/12/2023), per la present es procedeix a exposar les llistes provisionals d'admesos i exclosos als exàmens corresponents a la convocatòria a celebrar el 28 de setembre de 2024, concedint-se un termini de 10 dies, comptats a partir de l'endemà de l'exposició de les mateixes perquè les persones interessades puguen esmenar les causes d'inadmissió, posar de manifest els errors detectats en la consignació de les seues dades o presentar les al·legacions que consideren convenients, a través del compte de correu examenes_taxi@gva.es.

NOTA IMPORTANT

Els certificats  definitius d'aprovat s'enviaran per correu electrònic prèvia recepció del corresponent justificant d'haver realitzat el pagament de la taxa  (codi: I04 per un import de 2,08 euros). AQUEST PAGAMENT HAURÀ DE REALITZAR-SE UNA VEGADA PUBLICATS ELS RESULTATS DEFINITIUS DE LA CONVOCATORIA
 

L'adreça de correu electrònic a la qual cal remetre l'acreditació del pagament és: examenes_taxi@gva.es

 

Examenes - Iframe - consulta sobre la ultima convocatoria