RESOLUCIÓ DEL CONSELLER DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRES PÚBLIQUES I MOBILITAT PER LA QUE QUAL ES DETERMINA LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE TRANSPORT DISCRECIONAL DE VIATGERS EN VEHICLES DE TURISME (TAXI) DURANT LA VIGÈNCIA DEL'ESTAT D' ALARMA I LES SEUES PRÒRROGUES, EN EL SEU CAS

RESOLUCIÓ DEL CONSELLER DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRES PÚBLIQUES I MOBILITAT PER LA QUE QUAL ES DETERMINA LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE TRANSPORT DISCRECIONAL DE VIATGERS EN VEHICLES DE TURISME (TAXI) DURANT LA VIGÈNCIA DEL'ESTAT D' ALARMA I LES SEUES PRÒRROGUES, EN EL SEU CAS

INFORMACIÓ ACTUALTIZADA A 25 DE MARÇ DE 2020

 

El Reial Decret 463/2020 de 14 de març, declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

L'ordre TMA/254/2020, de 18 de març, desenvolupa l'esmentat decret i dicta instruccions en matèria de transport per carretera i aeri.

En concret, l'article 3.4 estableix que "Els desplaçaments duts a terme en transport públic de viatgers en vehicle de turisme, a l'empara del que es disposa en l'article 7 del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, hauran de fer-se individualment, llevat que s'acompanye a persones amb discapacitat, menors, majors, o per una altra causa justificada.

Per això, amb l'objectiu de garantir la major seguretat jurídica entre els diferents operadors i usuaris d'aquests serveis, la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat ha publicat una resolució per a determinar el règim de prestació de serveis de transport discrecional de viatgers en vehicles de turisme (taxi).

Resolució del Conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat per la qual es determina la prestació de serveis de transport discrecional de viatgers en vehicles de turisme (taxi) durant la vigència de l'estat d'alarma i les seues pròrrogues, en el seu cas.

 

La resolució estableix les següents mesures:

1. Règim de prestació de serveis per a taxi en les àrees de prestació conjunta de València, Castelló i Alacant:

a) Durant els dies imparells únicament prestaran el servei de taxi les llicències imparelles.

b) Durant els dies parells únicament prestaran el servei de taxi les llicències pareixes.

Aquest règim no serà aplicable a les llicències que tinguen vehicle adaptat per a la prestació de serveis a persones amb mobilitat reduïda, que podran prestar servei tant els dies parells com els imparells.

En aquelles àrees de prestació conjunta en les quals està previst un dia de descans obligatori setmanal, es mantindrà el mateix en les condicions en què estiga determinat.

En aquells supòsits en què siga necessari incrementar l'oferta de serveis de taxi per a donar trasllat al personal sanitari, es dictarà nova resolució de l'òrgan competent comprensiva de tal circumstància.

2. Prestació de servei preferent en hospitals i establiments públics sanitaris.

Els titulars d'autoritzacions de taxi prestaran servei, amb caràcter preferent, en hospitals i establiments públics sanitaris, de manera que queda garantida permanentment l'assistència al ciutadà en aquests establiments.

NOTA: el règim de prestació de serveis indicat en aquests apartats estarà vigent durant el període establit en la declaració de l'estat d'alarma, i en les possibles pròrrogues d'aquest, en el seu cas.

3. Places disponibles en els desplaçaments en taxis

Tots els desplaçaments que es realitzen en taxi hauran de fer-se individualment, llevat que s'acompanye a persones amb discapacitat, menors, majors o per una altra causa justificada