1. Generalitats

 • Directiva 2004/35, de 21 abril, de responsabilitat mediambiental
 • Llei 26/2007, de 23 octubre, de responsabilitat mediambiental 
 • Reglament 2090/2008, de 28 desembre, desenvolupament parcial de la Llei 26/2007

 • Reforçar els mecanismes de prevenció per a evitar els danys mediambientals.
 • Assegurar la reparació dels danys mediambientals derivats de les activitats econòmiques, independentment de la seua autorització i encara que s'hagen adoptat mesures preventives.
 • Garantir que les mesures d'evitació i de reparació són a càrrec del subjecte responsable.

 • Universalitza l'obligació de prevenció i reparació de danys mediambientals derivats d'activitats econòmiques a càrrec de l'operador
 • Introduïx un règim administratiu de responsabilitat mediambiental de caràcter objectiu i il·limitat
 • Es fa extensiva a tot tipus d'activitats i a tot tipus de comportaments
 • Imposa a l'operador la responsabilitat d'actuar, al marge que existisca dol, culpa o negligència
 • Completa el marc legal de protecció dels recursos naturals
 • Són objecte de protecció per esta Llei: les aigües, el sòl, les riberes del mar i de les rigues, els hàbitats i les espècies de fauna i flora silvestre protegides.
 • Imposa l'obligació de constituir garanties finacieras als operadors de les activitats de l'annex III per a fer front a la seua responsabilitat mediambiental