2. Danys ambientals

Canvi advers, mesurable i significatiu d'un recurs natural (aigües, riberes del mar i de les rigues, sòl , i hàbitats i espècies silvestres protegides), o els servicis que estos presten.

Els danys a l'aigua, a les riberes del mar i de les rigues, i a les espècies silvestres i hàbitats protegits s'han de reparar seguint els criteris de l'annex II.

Els danys al sòl es repararan en els termes previstos en la normativa sectorial de sòls.

 El caràcter significatiu d'un dany sobre les espècies o els hàbitat s'avaluarà respecte a l'estat bàsic, per mitjà de dades mesurables com:

 • El núm. d'individus, la seua densitat , o l'extensió de la seua zona de presència
 • La raresa de l'espècie o l'hàbitat danyat, així com el seu grau d'amenaça
 • El paper dels individus concrets o de la zona danyada en relació amb l'espècie o la conservació del seu hàbitat
 • La capacitat de l'espècie o de l'hàbitat de recuperar-se
 • Els danys sobre al salut humana seran significatius

No tindran caràcter significatiu:

 • Variacions inferiors a les fluctuacions naturals considerades normals per a l'espècie o l'hàbitat de què es tracte
 • Variacions que obeïxen a causes normals o derivades de la gestió d'espais naturals protegits o de la Xarxa 2000
 • Danys a espècies o habites amb alta capacitat de recuperació en un breu espai de temps

 • Danys causats a la qualitat de l'aire
 • Danys no significatius
 • Danys autoritzats per una avaluació ambiental, segons art. 6 RD. 1997/1995 de mesures per a garantir la biodiversitat
 • Danys autoritzats en matèria de muntanyes, caça i pesca
 • Danys derivats de la contaminació difusa, quan no siga possible relacionar-ho amb una activitat concreta
 • Danys derivats d'un conflictes armats, defensa nacional o fenòmens naturals extraordinaris
 • Danys a les persones i als seus béns, i danys patrimonials que no tinguen caràcter mediambiental
 • Danys no mediambientals produïts en cultius d'organismes modificats genèticament
 • Danys inclosos en acords internacionals en matèria nuclear, d'hidrocarburs i substàncies perilloses
 • Danys produïts per operadors espanyols en tercer països no integrats en la Unió Europea