6. Garantia financera

Els operadors d'activitats de l'annex III tenen l'obligació de constituir una garantia financera obligatòria per a fer front a la responsabilitat mediambiental, a través de:

 • Pòlissa d'assegurança
 • Aval
 • Dotació d'un fons ad hoc

 • La data a partir de la qual serà exigible la constitució de la garantia financera per a cada una de les activitats de l'annex III de la Llei 26/2007 se determinarà per Orde Ministerial del Ministeri de Medi Ambient a partir del 30 d'abril del 2010, no podent constituir-se abans de l'1 de gener del 2011.
 • La garantia haurà de quedar constituïda des de la data que produïx efectes l'autorització per a l'exercici de l'activitat i s'ha de mantindre durant tot el seu període de vigència.
 • L'autoritat competent establirà sistemes de control per a verificar la vigència de les garanties, estant obligats operadors, entitats asseguradores i entitats financeres a proporcionar-li la informació necessària.

Prèviament a l'exigència de la garantia financera, el Ministeri de Medi Ambient ha de publicar, a través d'una Orde Ministerial, la data a partir de la qual s'hauran de constituir les garanties financieres obligatòries per part dels operadors de l'annex III. Estes Ordenes seran publicades a partir del 30 d'abril del 2010.

L'autoritat competent haurà de fixar la quantia mínima garantida, la dita quantia ha d'estar justificada per mitjà de la utilització d'un mètode establit reglamentàriament que garantisca l'avaluació homogènia dels escenaris de risc i del càlcul de cost de reparació associat a estos (Reglament en procés de redacció).

Procediment per a la fixació de la quantia de la garantia financera:

 • Identificació d'escenaris accidentals i la seua probabilitat d'idea
 • Valoració del dany mediambiental associat a cada escenari accidental
  • - Quantificació del dany mediambiental
  • - Monetització del dany mediambiental associat a cada escenari accidental assimilant-ho al cost del projecte de reparació primària
 • Càlcul del risc associat a cada escenari, calculat com a probabilitat de l'escenari de risc X valor del dany mediambiental
 • Selecció dels escenaris de risc que suposen en el seu conjunt més del 95% del risc total
 • Establir com a garantia financera el valor del dany més alt entre els escenaris seleccionats

L'autoritat competent, haurà de justificar la fixació de la quantia que determine, utilitzant per a això el mètode s'establisca reglamentàriament

"Procediment pel qual es calculen qualitativa o quantitativament els riscos associats a perills inherents a determinats processos i situacions que es produïxen en una instal·lació determinada, de manera que es puguen prendre decisions respecte d'això"

És una etapa fonamental a l'hora de determinar la quantia de la garantia financera.

El Reglament de desenvolupament de la Llei 26/2007, proposa la Norma UNIX EN ISO 150.008:2008 "Anàlisi i avaluació del risc mediambiental" per a realitzar les anàlisis de riscos. L'anàlisi de riscos haurà de ser verificat per tercer.

Els operadors exempts de constituir una garantia financera obligatòria:

 • Operadors d'activitats distintes de l'annex III
 • Operadors susceptibles de causar danys < 300.000 €
 • Operadors susceptibles de causar danys entre 300.000 € i 2.000.000 que acrediten EMAS o UNIX-EN ISO 14.001
 • Operadors que utilitzen productes fitosanitaris o biocides