3. Operadors afectats per la llei

 • Els operadors de les activitats econòmiques o professionals
 • "Operador":Qualsevol persona física o jurídica, pública o privada, que exercisca una activitat econòmica o professional o que, en virtut de qualsevol títol, controle la dita activitat o tinga un poder econòmic determinant sobre el seu funcionament tècnic
 • Es presumix, excepte prova en contra, que l'activitat ha causat el dany o amenaça quan, atenent a la seua naturalesa intrínseca o a la forma en què s'ha desenvolupat, siga apropiada per a causar-ho.

La llei distingix quant al seu nivell d'exigència entre activitats incloses en l'Annex III (potencialment contaminants) i no incloses en este annex.

3.2.1. Obligacions dels operadors de l'Annex III

 • PREVINDRE, EVITAR I REPARAR  +  SUBSCRIURE GARANTIA FINANCERA OBLIGATÒRIA

3.2.2. Obligacions dels operadors distints de l'Annex III

 • Sí no hi ha DOL, CULPA O NEGLIGÈNCIA
  • PREVINDRE I EVITAR EL DANY MEDIAMBIENTAL
 • Sí que hi ha DOL, CULPA O NEGLIGÈNCIA
  • PREVINDRE, EVITAR I REPARAR EL DANY MEDIAMBIENTAL 

 • Explotació d'activitats subjectes a autorització ambiental integrada,annex
 • I de la Llei 16/2002 de prevenció i control integrats de la contaminació
 •  Activitats i establiments subjectes a l'àmbit d'aplicació del Reial decret 1254/1999, de mesures de control d'accidents greus en què intervinguen substàncies perilloses
 •  Activitats de gestió de residus, subjectes a permís o registre
 • de conformitat amb la Llei 10/1998, incloent explotació abocadors i la seua clausura, així com la incineració d'estos
 • Abocaments d'aigües interiors superficials , subterrànies, abocaments d'aigües interiors i mar territorial subjectes a autorització
 • Abocament o injecció de contaminants en aigües superficials o subterrànies subjectes a autorització, permís o registre
 • Captació o represamiento
 • d'aigües subjectes a autorització
 • La fabricació, utilització, emmagatzemament, transformació, embotellat, alliberament en el medioambiente
 • i transport de: substàncies perilloses, productes fitosanitaris i els biocides
 • El transport per carretera, ferrocarril, per vies fluvials, marítim o aeri de mercaderies perilloses o contaminants
 • Instal·lacions contaminants de l'atmosfera
 • Tota utilització confinada, transport, comercialització i alliberament intencionat d'OMG
 • El trasllat transfronterer de residus
 • La gestió de residus de les indústries extractives