Organismes

Document desenvolupament programa prevenció

Document desenvolupament programa prevenció

El Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana (d'ara en avant PIRCV) que s'aprova per mitjà del Decret 81/2013, de 21 de juny, del Consell, constituïx una revisió i actualització de l'anterior Pla Integral de Residus de 1997. En la seua elaboració es van incloure consideracions de la Directiva 2008/98/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 19 de novembre, sobre els residus, que arreplega com a instruments de planificació els plans i programes de gestió de residus.

L'annex 5 del PIRCV conté el "Programa de Prevenció" per a la producció i gestió dels residus. Per a una adequada aplicació s'elabora el "Document de desplegament de les mesures articulades en el programa de prevenció del Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana".

A fi de donar publicitat a la tramitació del projecte normatiu d'aprobació d'eixe document, s'inicia el procés de participació i consulta pública, comptadors a partir de l'endemà al 16 de maig de 2014, data de la publicació de l'anunci corresponent en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, perquè la ciutadania i agents socials i institucionals puguen aportar comentaris i suggeriments per a millorar-ne el contingut,  juntament amb el contingut del projecte d'orde, s'habilita una bústia de suggeriments.

El document de desplegament de les mesures articulades en el PIRCV va aprobar-se per Orde 26/2014, de 30 d'octubre, de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient (DOCV 7399 data 10/11/2014)

ACCEDER AL TEXTO DOCUMENTO DESARROLLO PROGRAMA PREVENCIÓN