Organismes

Convenis

Convenis

D'acord amb l'article 44 de la Llei 7/2022, quan les administracions públiques intervinguen en l'organització de la gestió de residus subjectes al règim de la responsabilitat ampliada del productor del producte, els sistemes individuals i col·lectius formalment constituïts hauran de celebrar convenis per a finançar i, en el seu cas, organitzar la gestió d'aquests residus.

Quan els convenis afecten residus gestionats per les entitats locals, aquests podran celebrar-se directament, previ coneixement de la comunitat autònoma, o a través de les autoritats competents de les comunitats autònomes, en els quals participaran les entitats locals.