Organismes

Obligacions

Obligacions

El productor del producte complirà amb les obligacions que s'establisquen en els règims de responsabilitat ampliada del productor de manera individual o de manera col·lectiva, a través de la constitució dels corresponents sistemes de responsabilitat ampliada. A la resta d'obligacions dels productors de producte que no siguen obligacions financeres o financeres i organitzatives es donarà compliment de manera individual.

Els productors que opten per un sistema individual hauran de presentar una comunicació prèvia a l'inici de les activitats, indicant el seu funcionament i les mesures que aplicaran per al compliment de les obligacions derivades de la responsabilitat ampliada, inclosos els requisits derivats de l'aplicació del règim de responsabilitat ampliada del productor. Aquesta comunicació es presentarà davant l'autoritat competent de la comunitat autònoma on radique la seua seu social i s'inscriurà en el Registre de producció i gestió de residus. El contingut de la comunicació serà el previst en l'annex XII de la Llei 7/2022 i el que es determine en la norma reglamentària de caràcter específic per a cada flux específic de residus subjecte al règim de responsabilitat ampliada del productor.

No tindrà la consideració de sistema individual, quan dos o més productors s'agrupen o celebren acords, entre ells o amb tercers, per al compliment conjunt de part de les seues obligacions, i no es puga garantir la traçabilitat i la informació individualitzada dels productes i residus derivats que corresponen a cada productor.

Els productors que opten per un sistema col·lectiu per al compliment de les obligacions derivades de la responsabilitat ampliada constituiran una associació de les previstes en la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret d'Associació, o una altra entitat amb personalitat jurídica pròpia sense ànim de lucre. Els sistemes col·lectius hauran de sol·licitar una autorització prèvia a l'inici de la seua activitat. El contingut mínim de la sol·licitud serà el previst en l'annex XIII de la Llei 7/2022 i el que es determine en la norma reglamentària de caràcter específic per a cada flux específic de residus subjecte al règim de responsabilitat ampliada del productor. Aquesta sol·licitud es presentarà davant l'autoritat competent de la comunitat autònoma on el sistema tinga previst establir la seua seu social.

En l'actualitat, la responsabilitat ampliada del productor del producte està regulada per a determinats fluxos específics de residus conforme a les següents normes de desenvolupament reglamentari: