Definició

Definició

El títol IV de la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular regula el règim de la denominada «responsabilitat ampliada del productor del producte», entenent-se per tal el conjunt de mesures adoptades per a garantir que els productors de productes assumisquen la responsabilitat financera o bé la responsabilitat financera i organitzativa de la gestió de la fase de residu del cicle de vida d'un producte.

A aquest efecte, s'entén per «productor del producte» qualsevol persona física o jurídica que desenvolupe, fabrique, processe, tracte, òmpliga, bena o importe productes de manera professional, amb independència de la tècnica de venda utilitzada en la seua introducció en el mercat nacional. S'inclou en aquest concepte tant als quals estiguen establits en el territori nacional i introduïsquen productes en el mercat nacional, com als que estiguen en un altre Estat membre o tercer país i embenen directament a llars o altres usuaris diferents de les llars privades mitjançant contractes a distància, entesos com els contractes en el marc d'un sistema organitzat de venda o prestació de serveis a distància, sense la presència física simultània de les parts del contracte, i en el qual s'hagen utilitzat exclusivament una o més tècniques de comunicació a distància, com ara correu postal, internet, telèfon o fax, fins al moment de la celebració del contracte i en la pròpia celebració d'aquest.

Les plataformes de comerç electrònic assumiran, com a productors de producte, les obligacions financeres i d'informació, així com organitzatives quan siga procedent, en el cas que algun productor comprés en la definició del paràgraf anterior i que estiga establit en un altre Estat membre o tercer país, actue a través d'aquestes i no estiga inscrit en els registres existents sobre responsabilitat ampliada del productor ni done compliment a les restants obligacions derivades dels règims de responsabilitat ampliada del productor. A tals efectes, la plataforma de comerç electrònic podrà dur a terme una inscripció única respecte de tots els productes afectats per als quals assumisquen la condició de productor del producte, havent de conservar un registre d'aquests productes.

La Llei 7/2022 preveu que, mitjançant reial decret, puguen establir-se una sèrie de mesures d'obligat compliment per als productors de productes, relatives, per exemple, al disseny dels productes de manera que es reduïsca el seu impacte ambiental, a l'establiment de sistemes de depòsit que garantisquen la devolució de les quantitats depositades i el retorn del producte per a la seua reutilització o del residu per al seu tractament, a responsabilitzar-se totalment o parcialment de la gestió dels residus i a assumir la responsabilitat financera d'aquestes activitats, entre altres. En cas que aquestes mesures incloguen responsabilitats financeres o financeres i organitzatives, el règim de responsabilitat ampliada que s'establisca haurà de respectar els requisits mínims recollits en el capítol II del seu títol IV.

La Llei regula també els requisits que s'han de complir-se quan tals obligacions siguen assumides pels productors de producte de manera voluntària.