Organismes

Objecte i àmbit d'aplicació

Objecte i àmbit d'aplicació

Trasllats en l’interior del territori de l’Estat.

La Llei 7/2022, de 8 d’abril, de residus y sols contaminats per a una economia circular regula el règim dels trasllats de residus a l'interior del territori de l'Estat, així com l'entrada i eixida de residus del territori nacional, en el seu títol II, capítol II, secció 4ª.

S'entén per «trasllat de residus a l'interior del territori de l'Estat» el transport de residus des d'una Comunitat Autònoma a una altra amb la finalitat de sotmetre'ls a la valorització i a l'eliminació (operacions de la D1 a la D12, i de la R1 a la R11, segons els annexos II y III de la Llei 7/2022, inclosos els trasllats que es produeixen a instal·lacions que realitzen operacions de tractament intermedi i de emmagatzematge (D08, D09, D13, D14 i D15; R12 i R13). Aquests trasllats es regeixen pel que es disposa en l'article 25 d'aquesta Llei i pel que s'estableix en el Reial decret 553/2020, de 2 de juny, pel qual es regula el trasllat de residus a l'interior del territori de l'Estat.

Si bé el Reial decret 553/2020 s'aplica als trasllats de residus entre comunitats autònomes, en virtut de la seua disposició addicional segona del reial decret, les especificacions en ell contingudes són així mateix aplicables als trasllats de residus que tinguen lloc a l'interior del territori d'una comunitat autònoma.

La persona física o jurídica que pretén realitzar un trasllat o fer que es duga a terme un trasllat de residus per al seu tractament es defineix «operador del trasllat», recaient sobre ell l'obligació de notificar el trasllat. L'operador serà alguna de les persones físiques o jurídiques referides en la llista de l'article 2.a) del Reial decret 553/2020, triades d'acord amb el següent ordre de prelació:

1r, El «productor del residu», conforme a la definició donada en l'article 2.*ab) de la Llei 7/2022.

2n. El «nou productor del residu», entenent-se per tal qualsevol persona física o jurídica que efectue operacions de tractament previ, de mescla o d'un altre tipus, que ocasionen un canvi de naturalesa o de composició d'aqueixos residus (conforme es defineix en l'article 2.*ab) de la Llei 7/2022).

3r. El gestor d'un magatzem de recollida en lloc dels productors inicials dels residus, quan agrupa en un mateix vehicle, xicotetes quantitats del mateix tipus de residus per a portar-los al seu magatzem, i des del qual es procedirà al seu posterior trasllat a una instal·lació de tractament. El gestor del magatzem és també l'operador dels trasllats de residus que es realitzen des del seu magatzem a la instal·lació de tractament.

4t. El negociant, previst en l'article 2.s) de la Llei 7/2022, autoritzat per escrit per algun dels operadors de trasllats, esmentats en els apartats anteriors. En el cas d'incompliment de les obligacions del negociant com a operador del trasllat, el subjecte que li haguera autoritzat serà l'obligat al seu compliment.

5é. L'agent, previst en l'article 2.c) de la Llei 7/2022, autoritzat per escrit per algun dels operadors de trasllats, esmentats en els apartats 1r, 2n i 3r quan li encarregue la gestió dels residus. En el cas d'incompliment de les obligacions de l'agent com a operador del trasllat, el subjecte que li haguera autoritzat serà l'obligat al seu compliment.

6é. El posseïdor del residu (conforme es defineix en l'article 2.x) de la Llei 7/2022), en els casos en què els subjectes anteriors siguen desconeguts. El sistema de responsabilitat ampliada del productor que estiga en possessió dels residus podrà ser l'operador del trasllat, en qualitat de posseïdor, quan la norma d'un determinat flux de residus així ho establisca.

En els residus de competència municipal, l'operador del trasllat serà l'entitat local. No obstant això, en el cas en què aquesta competència es duga a terme de manera indirecta a través de qualsevol de les formes previstes en la legislació sobre règim local, l'entitat local podrà autoritzar per escrit a l'empresa que presta aquest servei perquè actue en el seu nom com a operador del trasllat.

Trasllat transfronterer de residus.

El trasllat internacional de residus (l'entrada i eixida de residus del territori nacional, així com el seu trànsit pel mateix) es regeix pel que es disposa en l'article32 de la Llei 7/2022 y en el Reglament (CE) núm. 1013/2006 del Parlament Europeu i del Consell de 14 de juny de 2006, relatiu al trasllat de residus.

Estan afectats els següents tipus de trasllats de residus:

1. entre Estats membres, dins de la UE;

2. entre Estats membres, amb trànsit per tercers països;

3. la importació des de tercers països a la UE;

4. l'exportació des de la UE a tercers països;

5. el trànsit de residus per la UE, que van d'un tercer país a un altre.

En el primer supòsit són les Comunitats Autònomes les autoritats competents per a la tramitació administrativa del trasllat (bé com a autoritats d'importació o destinació del residu, bé com a autoritats d'exportació o d'expedició). En els restants suposats la competència recau en el Ministeri competent en medi ambient.