Organismes

Portal ADCR

Portal ADCR

ADCR és l'aplicació desenvolupada per la Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental conjuntament amb la Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions,  perquè els operadors de trasllats de residus inscrits en el Registre de producció i gestió de residus puguen donar compliment a la tramitació electrònica dels documents previstos en el Reial decret 553/2020, de 2 de juny, pel qual es regula el trasllat de residus a l'interior del territori de l'Estat.

Aquesta aplicació permet la referida tramitació electrònica dels documents associats als trasllats de residus (NT i DI) amb origen i destinació a la Comunitat Valenciana (és a dir, instal·lacions d'origen i destinació, ambdues, situades a la Comunitat Valenciana).

Els documents associats als trasllats de residus entre la Comunitat Valenciana i una altra comunitat autònoma, origen la Comunitat Valenciana i destinació una altra comunitat o origen una altra comunitat i destinació la Comunitat Valenciana, es realitzaran a través de la seu electrònica del Ministeri (MITERD).

Procediment electrònic eSIR

D'altra banda, d'acord amb el que es disposa en el punt 2 de la disposició addicional primera del Reial decret 553/2020, la presentació dels documents electrònics regulats en aquesta norma davant la direcció general que exerceix les funcions en matèria de residus en la Comunitat Valenciana podrà efectuar-se per les persones o entitats habilitades per a la presentació electrònica de documents en representació de tercers, en els termes establits en el Reial decret 203/2021, de 30 de març, pel qual s'aprova el Reglament d'actuació i funcionament del sector públic per mitjans electrònics, i en els establits en els articles 6 i 7 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

Per als trasllats realitzats dins de la Comunitat Valenciana, si l'operador del trasllat de residus opta per actuar per mitjà de representant (apoderat), aquest últim haurà de tindre acreditada la representació per a la realització del procediment administratiu de caràcter electrònic de trasllats de residus a l'interior del territori de l'Estat a través del Registre de Representants de l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica de la Comunitat Valenciana (ACCV) o qualsevol altra entitat de certificació acreditada.

Per a acreditar la representació, l'operador del trasllat (poderdant) que desitja ser representat per un tercer (representant) haurà d'accedir al Registre de Representants de l’ACCV amb el seu certificat electrònic i atorgar representació a les persones, físiques o jurídiques, que estime oportunes perquè realitzen, en el seu nom, els tràmits electrònics que desitge. Aquesta representació pot tindre el següent abast:

  • «total», si el poderdant desitja que la representació siga atorgada a l'apoderat  per a qualsevol procediment administratiu de caràcter electrònic amb l'Administració.
  • «parcial», si el poderdant atorga la representació a l'apoderat per a determinats procediments administratius de caràcter electrònic. Per exemple, per a la "Tramitació electrònica dels documents associats als trasllats de residus a l'interior del territori de l'Estat" (procediment administratiu de caràcter electrònic identificable per la referència GUC 17646).

Enllaços de l’ACCV:

Inscripció en el Registre de Representants de l’Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica de la Comunitat Valenciana (ACCV)

Sistema de Gestió de la Representació de l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica de la Comunitat Valenciana

Registre de Representants

És important recordar que, per a accedir a ADCR 3.0, tant el poderdant (operador del trasllat, ja siga productor o gestor de residus) com la persona, física o jurídica, que en el seu cas el represente (apoderat) hauran de disposar de signatura electrònica avançada (certificat), bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), tots dos emesos per un organisme de certificació acreditat.

En l'accés a la plataforma ADCR 3.0 poden donar-se dos supòsits:

  1. que accedisca el propi operador amb el seu corresponent certificat (signatura electrònica avançada). En tal cas no requereix res més.
  2. que accedisca el representant amb el seu propi certificat, sempre prèviament acreditat en el Registre de Representants de l’ACCV per l'operador representat. En aquest segon supòsit podran accedir a la plataforma ADCR 3.0 tant el poderdant com el seu apoderat i es poden donar dues situacions:
    1. Que l'operador representat no configure restriccions d'accés en ADCR 3.0 per al seu representant. En tal cas l'apoderat tindrà, per defecte, accés a tots els centres del poderdant.
    2. Que l'operador representat sí que configure restriccions d'accés en ADCR 3.0. L'apoderat tan sols podrà accedir a aquells centres que el poderdant li haja habilitat. En el següent enllaç es mostra el procediment de configuració de restriccions d'accés en ADCR 3.0, depenent de si el poderdant (operador representat) té el rol de productor o de gestor de residus: Procediment de configuració de restriccions d'accés.

Finalment, indicar que s’han habilitat els següents comptes de correu electrònic específics per a l'atenció i resolució d'incidències en l’ús de l'aplicació ADCR 3.0:

 Enllaços d'interés

A continuació, es posen a la seua disposició uns vídeos informatius sobre el procés de generació de les notificacions prèvies (NT) i els documents d'identificació (DI tipus A i B) en ADCR 3.0.