Organismes

Tramitació Electrònica de trasllats en l'interior del territori de l'Estat

Tramitació Electrònica de trasllats a l'interior del territori de l'Estat

La Llei 7/2022 estableix en la seua disposició addicional octava que la tramitació dels procediments administratius i de les obligacions d'informació previstes en aquesta llei, tant per a les persones físiques com per a les persones jurídiques, s'haurà de dur a terme per via electrònica, d'acord amb el que es preveu en l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Les administracions públiques adoptaran les mesures necessàries i incorporaran en els seus respectius àmbits, les tecnologies precises per a garantir la inter-operativitat dels diferents sistemes, d'acord amb la disposició addicional primera de la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici, així com amb el capítol IV del títol III de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

D'altra banda, la disposició addicional primera del Reial decret 553/2020, de 2 de juny, pel qual es regula el trasllat de residus a l'interior del territori de l'Estat, estableix que els tràmits regulats en aquest reial decret es realitzaran per via telemàtica mitjançant documents estandarditzats per a tot el territori de l'Estat. A aquest efecte, les Administracions públiques publicaran en els seus portals web els esquemes de l'intercanvi electrònic de dades i la descripció detallada del procediment electrònic.

Per a donar compliment a aquesta obligació les comunitats autònomes hauran d'optar perquè la tramitació electrònica del procediment de trasllat detallat en els articles 6, 8 i 9 del Reial decret 553/2020 es realitze bé a través de la seua pròpia seu electrònica, bé a través de la seu electrònica del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITERD).

El *MITERD ha desenvolupat un procediment electrònic (inclòs en el seu Sistema d'Informació de Residus, «*eSIR») perquè els operadors dels trasllats de residus puguen tramitar els documents del procediment de trasllat previstos en el Reial decret 553/2020 a través de la seua seu electrònica. Aquest procediment haurà d'emprar-se en els trasllats de residus que tinguen origen en la Comunitat Valenciana i destinació en una altra comunitat autònoma.

Per als trasllats de residus amb origen i destinació en la Comunitat Valenciana, la conselleria competent en matèria de medi ambient ha desenvolupat un procediment electrònic específic disponible en la Seu Electrònica de la Generalitat i que opera a través de l'Aplicació de Control de Residus (ADCR 3.0)