Organismes

Requisits generals dels trasllats de residus

Requisits generals dels trasllats de residus

Trasllats en l’interior del territori de l’Estat.

Tot trasllat de residus a l'interior del territori de l'Estat haurà de complir amb els següents requisits generals:

1. disposar, amb caràcter previ a l'inici d'un trasllat, d'un contracte de tractament, segons s'estableix en l'article 2.h) del Reial decret 553/2020 i el contingut mínim del qual s'estableix en el seu article 5.

2. Anar acompanyat d'un document d'identificació des de l'origen fins a la seua recepció en la instal·lació de destinació, a l'efecte de seguiment i control. Aquest document és imprescindible tant si el residu a traslladar està subjecte a notificació prèvia de trasllat com si no.

3. Quan siga procedent, presentar una notificació prèvia de trasllat als òrgans competents de les comunitats autònomes d'origen i destinació amb una antelació mínima de deu dies a la data prevista per al trasllat. Aquesta notificació únicament ha d'efectuar-se en els següents suposats de trasllats de residus previstos en l'article 3.2 del Reial decret 553/2020:

- trasllats de residus, perillosos i no perillosos, quan vagen destinats a eliminació;

- trasllats de residus perillosos, de residus domèstics barrejats identificats amb el codi LER 20 03 01 i els que reglamentàriament es determinen, quan vagen destinats a valorització.

Queden exclosos del requisit de notificació prèvia els trasllats de residus destinats expressament a anàlisis de laboratori per a avaluar les seues característiques físiques o químiques o per a determinar la seua idoneïtat per a operacions de valorització o eliminació, encara que hauran d'anar acompanyats del document d'identificació indicat en l'annex III del reial decret. La quantitat de tals residus es determinarà en funció de la quantitat mínima que siga raonablement necessària per a fer l'anàlisi en cada cas.

En el cas que el trasllat siga de residus que tinguen la consideració de mercaderia perillosa, el transport es realitzarà d'acord amb la legislació vigent en matèria de transport de mercaderies perilloses per carretera, ferrocarril, via aèria o via marítima.

Trasllat transfronterer de residus.

Pel que respecta a l'entrada i eixida de residus del territori nacional, el Reglament (CE) núm. 1013/2006 contempla dos procediments:

- trasllats de residus subjectes al procediment de notificació i autorització prèvia per escrit (capítol 1 del Reglament);

- trasllats de residus subjectes al requisit d'informació general (capítol 2 del Reglament)

Per a determinar el procediment a seguir és necessari conèixer la "categoria" del residu i l'operació de tractament al fet que serà sotmès (valorització o eliminació).