Organismes

Difusió de la informació recollida per la XVVCCA

Difusió de la informació recollida per la XVVCCA

La Directiva 2003/4/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 28 de gener del 2003, relativa a l'accés al públic a la informació mediambiental, i per la qual es deroga la Directiva 90/313/CEE, establix entre els seus objectius la necessitat de garantir que, d'ofici, la informació mediambiental es difonga i es pose a disposició del públic gradualment a fi d'aconseguir una difusió el més àmplia i sistemàtica possible de dita informació.


Esta directiva, així com la Directiva 2003/35/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de maig del 2003, per la qual s'establixen mesures per a la participació del públic en determinats plans i programes relacionats amb el medi ambient, s'han traslladat a l'ordenament jurídic espanyol a través de la Llei 27/2006, de 18 de juliol, per la qual es regulen els drets d'accés a la informació, de participació pública i d'accés a la justícia en matèria de medi ambient. Esta Llei té com a objecte tres punts principals, i que són regular el dret a:

  • accedir a la informació ambiental que estiga en poder de les autoritats públiques o en el d'altres subjectes que la posseïsquen en nom seu,
  • a participar en els procediments per a la presa de decisions sobre assumptes que incidisquen, directament o indirectament, en el medi ambient, i l'elaboració o del qual aprovació corresponga a les Administracions Públiques, així com
  • a instar la revisió administrativa i judicial dels actes i omissions imputables a qualsevol de les autoritats públiques que suposen vulneracions de la normativa mediambiental.

A més a més, esta llei garantix igualment la difusió i posada a disposició del públic de la informació ambiental, de manera gradual i amb el grau d'amplitud, de sistemàtica i de tecnologia el més àmplia possible.

El Reial Decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de la qualitat de l'aire, té com a objecte determinar la informació a la població i a la Comissió Europea sobre les concentracions dels distints contaminants que regula, el compliment dels objectius de qualitat de l'aire, els plans de millora i els altres aspectes que este regula.