Organismes

Introducció

Introducció

La Comunitat Valenciana disposa d'una xarxa d'estacions que permet realitzar un seguiment dels nivells dels més importants contaminants atmosfèrics a les principals àrees urbanes i industrials, i aquest control s'estén a la totalitat de la Comunitat Valenciana.
 
En relació amb l'explotació i els objectius d'aquesta xarxa, el Decret 161/2003, de 5 de setembre, del Consell de la Generalitat, pel qual es designa l'organisme competent per a l'avaluació i gestió de la qualitat de l'aire ambient a la Comunitat Valenciana i es crea la Xarxa Valenciana de Vigilància i Control de la Contaminació Atmosfèrica, estableix una sèrie de directrius importants que ha de tenir en compte la Conselleria de Medi Ambiente, Aigua, Infraestructures i Territori.
 
Estableix que la Direcció General de Qualitat Ambiental (ara D. G. de Qualitat i Educació Ambiental) és l'òrgan competent per a:
  • La gestió de la Xarxa Valenciana de Vigilància i Control de la Contaminació Atmosfèrica.
  • Autoritzar els mètodes, aparells, xarxes, laboratoris i estacions de control de la contaminació atmosfèrica, ja siguen de titularitat pública o privada, que passaran a formar part de la Xarxa Valenciana de Vigilància i Control de la Contaminació Atmosfèrica.
  • Assegurar la qualitat del mesurament realitzat pels dispositius autoritzats, i especialment els que formen part de la Xarxa Valenciana de Vigilància i Control de la Contaminació Atmosfèrica, comprovant que respecten aquesta qualitat per mitjà de controls interns d'acord, entre altres, als requisits de les normes europees de garantia de qualitat.
  • Analitzar els mètodes d'avaluació de qualitat de l'aire.
  • Coordinar i ordenar els programes estatals, comunitaris i autonòmics de garantia de qualitat, com també els centres d'anàlisi de la contaminació atmosfèrica, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
  • La presa de dades i avaluació de les concentracions de contaminants regulats, en el seu àmbit territorial, com també la delimitació i classificació de les zones i aglomeracions en relació amb la qualitat de l'aire ambient.
  • Informar el públic, en els termes que s'establisca, de l'estat de la qualitat de l'aire, directament o a través dels ens locals.
 
També s'estableix que la Direcció General del Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental (actual D.G. de Qualitat i Educació Ambiental), en l'exercici de les seues competències, pot disposar del suport cientificotècnic d'institucions de referència per a la vigilància i el control de la qualitat de l'aire. Aquestes institucions, si és el cas, han de realitzar, a més, tasques d'investigació i desenvolupament tecnològic relacionades amb aquestes activitats.