Organismes

Què mesura la XVVCCA?

Què mesura la XVVCCA?

La Xarxa Valenciana de Vigilància i Control de la Contaminació Atmosfèrica, una xarxa automàtica de control de la qualitat de l'aire, és una eficaç eina que permet el coneixement dels nivells d'inmisió de l'àrea on es troba establida.

La major part dels sensors de les estacions de la Xarxa Valenciana de Vigilància i Control efectuen l'anàlisi de l'aire en temps real i transferixen la informació a un centre de recepció de dades denominades Centre de Control de la Qualitat de l'Aire, en la Conselleria de Medi Ambiente, Aigua, Infraestructures i Territori, per a ser estudiada. Açò fa possible exercir un control efectiu de les emissions que permet mantindre la qualitat de l'aire dins de les normes legislades, al mateix temps que, adequadament optimitzada, establir les relacions causa - efecte entre els focus d'emissió i el camp d'inmisions resultant, a fi d'actuar preventivament en el desenvolupament d'episodis no desitjats.

 

Estació

 

Les xarxes automàtiques de vigilància i control han de disposar d'un mecanisme quantificador e informador del grau de contaminació perquè, amb el menor temps possible, es puga actuar amb la celeritat que requerixen algunes situacions. Els sistemes de control de la qualitat de l'aire pretenen realitzar un diagnòstic integral de l'àrea a controlar, per a així disposar d'una informació correcta i contínua a temps real sobre els nivells d'inmisió presents en una determinada zona.

Els paràmetres contaminants que s'analitzen a través de la Xarxa Valenciana de Vigilància i Control de la Contaminació Atmosfèrica són els arreplegats en la normativa vigent (Directiva 2008/50/CE, relativa a la qualitat de l'aire ambient i una atmosfera més neta, i la seua transposició l'ordenament jurídic Espanyol per mitjà del R.D. 102/2011, relatiu a la millora de la qualitat de l'aire). 

Els contaminants analitzats són el diòxid de sofre (SO2), el monòxid de nitrogen (NO), diòxid de nitrogen (NO2), els òxids de nitrogen totals (NOx) el monòxid de carboni (CO), l'ozó (O3), el benzé (C6H6) i altres hidrocarburs, com el Tolueno i Xilé; respecte del material particulat s'analitzen les concentracions de les partícules en suspensió amb diàmetre inferior a 10 microns (PM10), a 2.5 microns (PM2.5), i a 1 micró (PM1). També es du a terme l'anàlisi de metalls com l'arsènic, níquel, cadmi, plom i hidrocarburs aromàtics policíclics sobre la fracció PM10.

Per a la determinació d'estos contaminants s'empren equips basats en els mètodes oficials arreplegats en l'annex VII del R.D. 102/2011, de 28 gener, relatiu a la millora de la qualitat de l'aire, modificat pel R. D. 39/2017, de 27 de gener.

En algunes estacions també es disposa de sensors per a diferents paràmetres meteorològics, com la velocitat i direcció del vent, humitat relativa, radiació solar, pressió atmosfèrica i precipitació. Estos paràmetres són útils per a la interpretació de les dades i un millor coneixement de la dinàmica dels contaminants en el si de l'atmosfera.

En l'actualitat, es troben operatives a la Comunitat Valenciana un total de 65 estacions o punts de control distribuïts per tot el territori de la Comunitat Valenciana.

La Xarxa Valenciana compta també amb tres Unitats Mòbils i una Unitat d'Intervenció Ràpida, les quals es distribuïxen per 9 d'estos emplaçaments (amb mesurament en continu d'ozó troposfèric en tots ells) de manera periòdica al llarg de l'any. Es tracta de 3 vehicles equipats amb analitzadors automàtics per a quantificar en continu la contaminació atmosfèrica en l'aire ambient. La Unitat d'Intervenció Ràpida és una unitat de control de la contaminació dissenyada a fi de donar una resposta ràpida davant de qualsevol incidència ambiental, i per a poder realitzar un diagnòstic de la qualitat de l'aire en aquells llocs on siga necessari i no existisquen estacions pertanyents a la resta de xarxes. Són per tant, una ferramenta que complementa la informació arreplegada en la Xarxa Valenciana de Vigilància i Control de la Contaminació Atmosfèrica, en l'avaluació de la qualitat de l'aire a la Comunitat Valenciana.


En l'apartat "ESTACIONS I MAPES" és possible realitzar la consulta del llistat d'estacions existents, així com la informació referent a cada una d'elles: codi, emplaçament, paràmetres mesurats. . .

 

 

Estació mòbil