Organismes

Marc normatiu de la XVVCCA

Marc normatiu de la XVVCCA

És un objectiu primordial, per a la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori, el garantir el benestar dels ciutadans assegurant la qualitat dels elements que els rodegen i que conformen el seu entorn ambiental, sent l'aire que respirem, entre ells, un element de vital importància.

L'obtenció de dades, a través de la Xarxa Valenciana de Vigilància i Control de la Contaminació Atmosfèrica, distribuïda en tot el territori de la Comunitat Valenciana, té com a finalitat permetre aconseguir un coneixement el més exacte possible dels nivells dels principals contaminants atmosfèrics i les variables que influïxen en la seua propagació en el territori de la Comunitat Valenciana, de manera que permeten realitzar una correcta avaluació de la qualitat de l'aire ambient de la Comunitat.

L'avaluació de la qualitat de l'aire ambient es realitza basant-se en la normativa derivada de la Directiva 2008/50/CE relativa a la qualitat de l'aire ambient i a una atmosfera més neta a Europa, plasmada en el marc normatiu estatal en el Reial Decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de la qualitat de l'aire. Esta normativa establix valors límit i llindars d'alerta per als paràmetres mencionats, a excepció de l'ozó, per al qual s'establixen valors objectiu, llindars d'informació i d'alerta, i també es regula en la normativa, l'avaluació, el manteniment i la millora de la qualitat de l'aire en relació a les dites substàncies.

De la mateixa manera, l'existència de la dita Xarxa es justifica per la necessitat oferir un millor servici informatiu sobre la qualitat de l'aire a la societat, el qual s'ha vist plasmat en la Llei 27/2006, per la qual es regulen els drets d'accés a la informació, de participació pública i d'accés a la justícia en matèria de medi ambient, i en la Llei 34/2007, de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera, en les quals s'incidix en l'elaboració de procediments perquè el públic tinga una major llibertat d'accés a la informació, aconseguint d'esta manera una millora en la protecció ambiental a través d'una transparència en la gestió de la informació.

També és un objectiu essencial d'este control la prevenció de possibles superacions dels nivells límits establits per als contaminants atmosfèrics, així com l'adopció de les mesures necessàries per a evitar que estes superacions es produïsquen. En el cas que es produïsquen superacions dels llindars d'alerta o d'informació, es garantirà una adequada informació de les mesures que s'han d'adoptar per a protegir la salut de la població.

 

La informació arreplegada a través de la Xarxa Valenciana de Vigilància i Control de la Contaminació Atmosfèrica es transmet a través del Sistema Espanyol d'Informació, Vigilància i Prevenció de la contaminació atmosfèrica. Amb esta informació la Direcció General de Qualitat i Avaluació Ambiental del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic complixen al deure d'informació a la Comissió Europea, en els termes i condicions que esta establix.