Objecte dels PAM

Objecte dels PAM


 
Els plans acústics municipals tenen per objecte la identificació de les àrees acústiques existents al municipi en funció de l'ús que sobre aquestes hi haja previst i de les seues condicions acústiques, com també l'adopció de mesures que permeten la progressiva reducció dels nivells sonors per a situar-los per sota dels previstos en la Llei 7/2002, de 3 de desembre, de la Generalitat, de protecció contra la contaminación acústica.