Procedimiento de Aprobación del PAM

Procedimiento de Aprobación del PAM

 Procedimient d'aprovació del PAM

 

 1. Els ajuntaments elaboraran els plans acústics municipals basant-se en un projecte subscrit per tècnic competent.

   

 2. Una vegada redactat el dit projecte, se sotmetrà a informació pública pel termini d'un mes per mitjà de la publicació de sengles anuncis en el Diari Oficial de la Generalitat i en un dels diaris d'informació general de major difusió en la província. Així mateix, es donarà audiència a les associacions veïnals interessades i a les Administracions que, en funció de les seues competències, pogueren resultar afectades.

   

 3. Una vegada finalitzada la informació pública, l'ajuntament que el promou remetrà a la conselleria competent al mig ambient el projecte de Pla Acústic Municipal junt amb els informes en què es pronuncien sobre les al·legacions o observacions presentades i que determinen justificadament la seua presa o no en consideració.

   

 4. La conselleria competent en medi ambient emetrà, en el termini d'un mes, un informe vinculant sobre el projecte de Pla Acústic Municipal. La seua falta d'emissió en el termini establit donarà lloc a la interrupció del procediment, d'acord amb el que establix l'article 42.5 de la Llei de Règim Jurídic de les administracions públiques i del Procediment Administratiu Comú.

   

 5. Una vegada rebut l'informe que es referix l'apartat anterior, mitjançant un acord del Ple de l'ajuntament, haurà d'aprovar-se definitivament el Pla Acústic Municipal en el termini màxim de dos mesos.

   

 6. L'acord d'aprovació del Pla Acústic Municipal es publicarà en el Butlletí Oficial de la província i el Diari Oficial de la Generalitat i entrarà en vigor, llevat que en ells es dispose el contrari, l'endemà de la seua publicació.

   

 7. L'ajuntament i la conselleria competent en medi ambient adoptaran les mesures necessàries per a donar difusió pública al Pla Acústic Municipal utilitzant per a això, entre altres mitjans, les xarxes informatives i telemàtiques existents. A este efecte, l'ajuntament elaborarà un document de síntesi que contindrà com a mínim els croquis del Mapa Acústic i el resum de les mesures adoptades en el Programa d'Actuació, el qual serà remés a la conselleria competent al mig ambient en el termini d'un mes des de l'aprovació definitiva del Pla Acústic Municipal.