PAM Zonal

PAM Zonal


Pla Acústic Municipal d'Àmbit Zonal
 
Els municipis hauran d'adoptar un Pla Acústic Municipal d'Àmbit Zonal en les zones en què existisquen Nombroses activitats destinades a l'ús d'establiments públics i nivells sonors produïts per la superposició de les múltiples activitats existents i per l'activitat de les persones que utilitzen estos establiments, així com en aquelles zones tocant a vies de comunicació en què se superen en més de 10 dB(A) els nivells fixats en l'annex II de la Llei 7/2002, de 3 de desembre. El Pla Acústic Municipal Zonal contindrà les mesures oportunes per a disminuir el nivell sonor en l'ambient exterior fins a situar-lo per davall dels dits valors.

En l'annex II del Decret 104/2006, de 14 de juliol, del Consell, de planificació i gestió en matèria de contaminació acústica, es fa referència al procediment d'avaluació dels nivells sonors, a l'efecte de diagnosticar la necessitat elaborar un Pla Acústic Municipal d'Àmbit Zonal.