Eina per a la integració del canvi climàtic en planejament urbanístic

Eina per a la integració del canvi climàtic en planejament urbanístic


 

EINA DE SUPORT PER Al DIAGNÒSTIC DE L'IMPACTE Al CANVI CLIMÀTIC D'INSTRUMENTS DE PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA EN LA COMUNITAT VALENCIANA

L'ordenació del territori i la planificació urbana es posicionen com a eines fonamentals per a la lluita contra el canvi climàtic, tant en l'àmbit de la mitigació en relació amb les emissions de Gasos d'Efecte d'hivernacle (GEH) que poden derivar de les diferents ordenacions i usos del sòl, com en l'àmbit de l'adaptació en termes de vulnerabilitat i resiliència.

A través del planejament urbanístic es poden incorporar criteris d'urbanització i edificació que reduïsquen les necessitats energètiques i promoguen la utilització d'energies renovables; una distribució d'usos i activitats en el territori que tinga en compte les vulnerabilitats i riscos (inundabilitat, fenòmens costaners, onades de calor, etc.) constitueix una de les principals defenses dels municipis i els territoris davant els impactes del canvi climàtic.

Per això, l'Estratègia Valenciana de Canvi Climàtic i Energia 2030 inclou dins dels seus àmbits d'actuació mesures per a fomentar una ordenació sostenible del medi ambient urbà i rural, amb l'estudi i valoració dels plans i programes des del punt de vista del Canvi Climàtic. A més, la recentment aprovada Llei 6/2022, de 5 de desembre, del Canvi Climàtic i la Transició Ecològica de la Comunitat Valenciana recull en el seu article 24 la inclusió de la perspectiva climàtica en els instruments de planificació.

En aquest context s'ha desenvolupat una Eina de suport per al diagnòstic de l'impacte al canvi climàtic d'instruments de planificació urbanística en la Comunitat Valenciana, com un recurs tècnic que s'ofereix a ajuntaments i altres agents implicats amb l'objectiu de facilitar la integració del Canvi Climàtic en l'àmbit de l'ordenació urbana competència municipal prèviament a la seua avaluació ambiental mitjançant l'anàlisi de l'impacte climàtic del pla, prèviament a la seua avaluació ambiental. 

L'Eina s'estructura a partir d'un document guia o de directrius que matisa el context, justificació, metodologia i que inclou el manual d'ús de l'eina, així com un cas d'estudi. Com a complement important al document s'ha generat una eina de suport en Excel, que, utilitzats de manera conjunta, serviran d'ajuda als municipis i altres agents implicats que decidisquen utilitzar-la en la seua activitat planificadora de criteris que siguen sensibles al canvi climàtic donant així compliment als nous requisits en el procediment d'avaluació ambiental estratègica d'aquests plans urbanístics.

Amb aquesta eina, els municipis i altres agents implicats podran realitzar un diagnòstic de les emissions de Gasos d'Efecte d'hivernacle (GEH) derivades del planejament urbanístic, que inclourà les necessitats energètiques del seu àmbit d'actuació, així com específicament dels nous desenvolupaments. A més, l'eina facilitarà la identificació i anàlisi de riscos i vulnerabilitat de la zona d'estudi actual i futura. 

Tot això servirà de suport per a prendre decisions informades d'una forma àgil i pràctica sobre les diferents alternatives possibles que han de plantejar-se durant el procés d'elaboració i aprovació dels diferents plans urbanístics municipals en el marc dels seus procediments d’avaluació.

- Accés a l'Eina

- Guia. Manual d'ús de l'eina.