Subvencions

Subvencions

SUBVENCIONS I AJUDES EN MATÈRIA DE CANVI CLIMÀTIC.

De conformitat amb el que es disposa en els articles 165.2.j i 169.3 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat , d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, durant el procediment de concessió i justificació de subvencions han d'adoptar-se les mesures necessàries a fi de comprovar i verificar l'efectiva realització de les activitats subvencionades, el compliment de la finalitat o les finalitats que motiven la concessió i l'adequada acreditació del destí donat a les quantitats atorgades.

Resolució per la qual s'aprova el pla de control.

Pla de control:  Aquest document estableix el procediment per a la realització dels controls que han d'aplicar-se a les ajudes gestionades per la Direcció General del Canvi Climàtic, que s'aproven en les corresponents lleis de pressupostos de la Generalitat.