Dades

Dades

Les dades recol·lectades en la Xarxa Bioclima estaran disponibles, en la major part, a través del visor del Banc de Dades de Biodiversitat de la Comunitat Valenciana. Hi serà possible visualitzar una capa amb la localització de les parcel·les i una descripció general del tipus de vegetació representat.

Serà possible també d'extreure dades des del Banc de Dades de Biodiversitat segons diferents criteris. Per exemple, es podran cercar totes les dades obtingudes en cada punt de mostreig al llarg dels anys junt a les dades climàtiques, de manera que permeten detectar si han ocorregut canvis en el temps en l'abundància d'espècies determinades i si aqueixos canvis es detecten en el conjunt dels punts de mostreig o sols en una part del territori.