Producció i usos de flora singular

Producció i usos de flora singular

Aquesta activitat dels projectes de conservació de flora del CIEF correspon a la producció de planta orientada a la conscienciació social i a la facilitació per a projectes que posen en valor la flora silvestre valenciana. Tot i poder incloure de manera més puntual espècies catalogades, és a dir, incloses en el Catàleg Valencià d'Espècies de Flora Amenaçada, en les categories en Perill d'Extinció o Vulnerable, la producció de flora singular es centra sobretot en plantes rares, endèmiques, o amenaçades de menors nivells de protecció, de les categories Protegida no Catalogada i Vigilada.

Aquesta secció del CIEF s'encarrega de plantes per a projectes com els rocalls ecoeducatius, posada en valor d'endemismes amb usos populars, cultiu d'antics arqueòfits no invasors d'interés científic i etnobotànic, selecció i domesticació de races de plantes endèmiques amb interés ornamental, etc.

La major part de la producció es dedica a facilitar regularment planta per a nodrir una xarxa de rocalls de flora valenciana establida al llarg dels anys en centres amb els quals existeixen convenis de col·laboració amb la Conselleria, o activitat conjunta amb el CIEF. Formen part d'aquesta xarxa diversos rocalls al Jardí Botànic de la Universitat de València, a l'IVIA, als campus de Gandia i de València de la Universitat Politècnica de València, o al Jardí de l'Albarda de la Fundació Enrique Montoliu. A banda es produeixen plantes per a instal·lacions de la pròpia Conselleria, com els rocalls o jardins didàctics dels centres d'interpretació dels espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana, o per a col·laboracions específicament sol·licitades a la Direcció General de Medi Natural i d'Avaluació Ambiental per ajuntaments o altres entitats públiques o privades. Les entitats interessades en aquest tipus de col·laboracions han d'adreçar-se al CIEF i demanar a la direcció general la cessió del material vegetal que puguen necessitar.

A diferència de la producció de planta orientada a la introducció en el medi natural, on la conservació de la diversitat genètica és una de les directrius principals, la relativa a la flora singular pot nodrir-se de llavors produïdes en el seu mateix cultiu sense atényer aqueixos nivells de variabilitat, atès que poden estar molt més adaptades a les condicions artificials dels llocs de destí.