Organismes

Portals

Natura - Fauna

Natura - Fauna

Gripau comú
 

Soliguer (foto: Ayuntamiento Torrent)

La fauna que habita al paratge també té un especial interés, i és una de les principals raons per la qual es tramita la declaració d'una reserva de fauna silvestre. Quant al grup dels amfibis i rèptils, aquest es troba ben representat amb espècies com l'ofegabous (Pleurodeles walt), inclòs com a espècie vulnerable en el Catàleg valencià d'espècies de fauna amenaçades per ser l'únic urodel de la Comunitat Valenciana, i la granota comuna (Rana perezi), el gripau comú (Bufo bufo), el fardatxo (Lacerta lepida) i la serp verda (Malpolon monspessulanus) com a espècies protegides.

 

Respecte al grup de les aus, cal destacar la presència de rapaces sobrevolant els tallats i barrancs presents a la zona, com l'àguila de panxa blanca (Hieraaetus fasciatus) i el xoriguer vulgar (Falco tinnunculus). En el grup dels mamífers, s'han identificat com a espècies protegides pel Catàleg valencià d'espècies de fauna amenaçades l'eriçó comú (Erinaceus europaeus), la musaranya nana (Suncus etruscus), el teixó (Melis melis), la fagina (Martes foina), la mostela (Mussola nivalis) i la rata cellarda (Eliomys quercinus). Resulta d'especial rellevància la presència A la zona de quiròpters com la rata penada de vores clares (Pipistrellus kuhlii), la rata penada comuna (Pipistrellus pipistrellus), la rata penada de muntanya (Hypsugo savii) i la rata penada de peus grans (Myotis capaccinii), aquesta última catalogada en perill d'extinció.