Forma o format de la informació

Forma o format de la informació

  1. Quan es demani que la informació ambiental sigui subministrada en una forma o format determinats, l'autoritat pública competent per a resoldre haurà de satisfer la sol.licitud llevat que concorri qualsevol de les circumstàncies que s'indiquen a continuació:
    1. Que la informació ja hagi estat difosa, de conformitat amb el que disposa el Capítol I d'aquest Títol, en una altra forma o format al qual el sol.licitant pugui accedir fàcilment. En aquest cas, l'autoritat pública competent informarà al sol.licitant d'on pot accedir a aquesta informació o se li remetrà en el format disponible.
    2. Que l'autoritat pública consideri raonable posar a disposició del sol.licitant la informació en una altra forma o format i ho justifiqui adequadament.
  2.  A aquests efectes, les autoritats públiques procuraran conservar la informació ambiental que estigui en el seu poder, o en el d'altres subjectes en nom seu, en formes o formats de fàcil reproducció i accés mitjançant telecomunicacions informàtiques o per altres mitjans electrònics.
  3. >Quan l'autoritat pública resolgui no facilitar la informació, parcialment o totalment, en la forma o format demanats, haurà de comunicar al sol.licitant els motius d'aquesta negativa en el termini màxim d'un mes des de la recepció de la sol licitud en el registre de l'autoritat pública competent per resoldre, fent-li saber la forma o formats en què, si és el cas, es podria facilitar la informació sol.licitada i indicant els recursos que procedeixin contra aquesta negativa en els termes que preveu l'article 20 de la Llei 27/2006, de 18 de juliol, per la que es regulen els drets d'accés a l'informació.