Què és?

Què és?

Què és informació ambiental?

La informació ambiental queda definida en l'art. 2 de la Llei 27/2006 per la qual es regulen els drets d'informació, de participació pública i d'accés a la justícia en matèria de medi ambient, com tota informació en forma escrita, visual, sonora, electrònica o en qualsevol altra forma que veure sobre les següents qüestions:

 a. L'estat dels elements del medi ambient, com l'aire i l'atmosfera, l'aigua, el sòl, la terra, els paisatges i espais naturals, inclosos els aiguamolls i les zones marines i costaneres, la diversitat biològica i els seus components, inclosos els organismes modificats genèticament, i la interacció entre aquests elements.

 b. Els factors, com ara substàncies, energia, soroll, radiacions o residus, inclosos els residus radioactius, emissions, abocaments i altres emissions al medi ambient, que afecten o puguen afectar els elements del medi ambient esmentats en la lletra a.
 
c. Les mesures, incloses les mesures administratives, com polítiques, normes, plans, programes, acords en matèria de medi ambient i activitats que afecten o puguen afectar els elements i factors esmentats en les lletres a i b, com també les activitats o les mesures destinades a protegir aquests elements.

 d. Els informes sobre l'execució de la legislació ambiental.

 e. Les anàlisis de la relació cost-benefici i altres anàlisis i supòsits de caràcter econòmic utilitzades en la presa de decisions relatives a les mesures i activitats esmentades en la lletra c.
 
f. L'estat de la salut i seguretat de les persones, inclosa, si escau, la contaminació de la cadena alimentària, condicions de vida humana, béns del patrimoni històric, cultural i artístic i construccions, quan es vegen o puguen veure's afectats per l'estat dels elements del medi ambient esmentats en la lletra a o, mitjançant aquests elements, per qualsevol dels extrems esmentats en les lletres b i c.