Criteris de selecció d'espècies

Criteris de selecció d'espècies

Un dels aspectes clau en la gestió del Banc de Llavors Forestals consisteix en la definició dels criteris per a seleccionar les espècies de més interès en accions de gestió d'hàbitats naturals, de restauració ecològica i/o revegetació.

Aquests criteris permeten d'establir les prioritats de recol·lecció, de conservació en les col·leccions de germoplasma i de cultiu en els Vivers.

D'una banda cal triar les espècies més adequades a les característiques de l'hàbitat, el seu estat, dinàmica i evolució, i als objectius dels treballs; de l'altra, cal tenir en compte les dificultats tècniques que obliguen en la pràctica a treballar amb un nombre limitat de tàxons. D'aquesta manera es poden establir uns criteris generals per a la selecció d'espècies:

 • Ser autòctones, pròpies de la vegetació natural de la zona.
 • Formar part de la base estructural de l'hàbitat. S'entén per espècies que formen la base estructural de l'hàbitat:
 • Espècies estructurals per la seua abundància, distribució espacial, grau d'associació amb altres espècies, grau de vitalitat i de fertilitat, etc.
 • Espècies funcionals, que estableixen relacions positives amb altres espècies. Tenen un paper clau en els processos ecològics i influeixen en la composició de la comunitat vegetal molt més enllà del que pot suggerir-ne el grau d'abundància.
 • Espècies singulars, que inclouen la flora rara, endèmica i amenaçada. 
 • Participar en processos de facilitació. Espècies que afavoreixen mecanismes de facilitació com ara millorar les propietats del sòl, alleugerir les temperatures extremes, disminuir l'evaporació i la radiació, fent ombra, afavorir la dispersió de llavors, defensar de l'acció dels herbívors, augmentar els pol·linitzadors, etc.
 • Contribuir a la resiliència de l'hàbitat.
 • Protegir i millorar les condicions del sòl.
 • Posseir capacitat d'establiment.
 • Comptar amb disponibilitat de materials de reproducció amb procedència i qualitat adequades.

Aquests criteris generals per a la selecció d'espècies es corresponen amb un conjunt de paràmetres habituals en la fitosociologia i l'ecofisiologia:

 • Abundància relativa.
 • Grau de recobriment.
 • Valor de caracterització de l'hàbitat.
 • Major capacitat de producció de biomassa.
 • Funció facilitadora per a l'establiment d'altres tàxons.
 • Capacitat fixadora de sòl.
 • Capacitat de millora del sòl.
 • Capacitat de resiliència.
 • Capacitat d'establiment de relacions mutualistes amb la fauna associada.